Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 15:08
Idag den 8 februari har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat förvaltningsberättelsen och årsbokslut för år 2016.

Resultatet för helåret slutar på 16 miljoner kronor. Avkastningskravet på elva miljoner kronor beslutat av regionfullmäktige i april nås därmed.  Det sammanlagda kravet på kostnadsminskningar har under året uppgått till 25,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent. De statsbidrag som nämnden erhållit under året med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.

Första verksamåret för förvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört sitt första verksamhetsår som en samlad organisation för utbildning, arbetsmarknad och integration. Under det gångna året har de olika skolformerna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande barn och ungdomar i verksamheterna. Digitaliseringen av skolan har fortsatt under det gångna året med fokus på pedagogik och skolutveckling snarare än på teknik.

Satsningar har gjorts på systematisk kvalitetsutveckling och olika skolutvecklingsprojekt såväl på huvudmanna- som skolenhetsnivå. Kunskapsresultaten i skolan har förbättrats under året. 89 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett yrkesprogram, jämfört med rikets 86 procent. En positiv utveckling kan ses även när det gäller andelen elever i årskurs 9 på Gotland som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Gotlands andel var 83 procent mot rikets 76 procent. Meritvärdet (genomsnittlig betygspoäng) är även den högre för elever i årskurs 9 på Gotland (225,9) än i riket (219,3).

Nämnden efterlyser djupare analyser i serviceutbudsutredningen

BUN behandlade idag remissen på en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland. Några utgångspunkter har varit att se närmare på var gotlänningarna bor (befintligt och prognosticerat befolkningsunderlag), dagens serviceutbud och lokalisering, dagens kollektivtrafik och vad som kan anses vara skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland.

Då nämndens verksamheter nästan uteslutande är obligatoriska och lagstyrda är minskningar av utbudet inte realistiskt. Däremot kan antalet platser för skolverksamheter vara föremål för översyn. BUN anser att det är viktigt att de erfarenheter som nämnden tidigare gjort tas tillvara i det fortsatta arbetet och att fördjupade studier behöver göras av kostnader och konsekvenser för att omstruktureringar av verksamheten ska kunna göras.

BUN ser det som en brist att frågan om merkostnader för det fria skolvalet inte ställs eller belyses i rapporten och inte heller vad de dubbla ambitionerna med fria skolvalet/fristående skolor samt en geografiskt väl spridd skolorganisation innebär. Nämnden anser att tillgängligheten måste bedömas utifrån barnens tid för att ta sig till skolan – både restid och gångtid. BUN understryker att en samordnad upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik kan ge sänkta kostnader för skolskjuts, men det skulle även en utbyggd kollektivtrafik kunna göra.

Nämnden tog del av information om tidiga insatser till yngre elever

Vid nämndens sammanträde avrapporterade även grundskolechefen om arbetet med tidiga insatser i skolan  för elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Språkplanen och handlingsplanen för god undervisning i matematik är instrumenten för att följa upp barnens utveckling.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 februari 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?