Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-02-02 15:38
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 2 februari. Bland annat beslutades att gå vidare med inriktningen att lägga ned kultur- och fritidsnämnden och –förvaltningen, och ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antogs.

Vill du ha fördjupning kring något ärende finns kallelsen med alla handlingarna här:
http://gotland.se/66899

Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige:

  • antar bifogat handlingsprogram (med redaktionella ändringar enligt yrkande från Centerpartiet) enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) som fastställs att gälla för perioden 2017-05-01 till 2019-12-31.
  • antar riktlinjer för den operativa verksamheten.
  • antar riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
  • uppdrar åt tekniska nämnden att inom ramen för handlingsprogrammet besluta om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten. Sådant beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
  • uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att inom ramen för handlingsprogrammet besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande verksamheten. Sådant beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats.

 

Upphörande av lovfritids samt borttagande av taxeavgift
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktigebeslutar om att försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut 2017. Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg revideras så att avgiften för lovfritids utgår.

 

Förändring uppföljningsprocessen Region Gotland
Regionstyrelsen beslutar att månadsrapport med årsprognos ska göras tre gånger om året. Resterande rapporter är enbart utfallsbaserade. Beslutet ska gälla alla nämnder.

 

Uppföljning intern kontrollplan 2016 - regionstyrelsen
Respektive kontrollansvarig ges uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till funna brister. Punkterna ”måltidsprocessen”, samt ”policys och riktlinjer” överförs till 2017 års intern kontrollplan.

I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

I årets kontroller har brister främst identifierats beträffande inköpskort, momsersättningssystemet, övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet, bisysslor inom RS förvaltningar samt kontinuitetsplanering. De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar.

 

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2017
Intern kontrollplan 2017 för regionstyrelsen godkänns.

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

 

Omprioritering i befintlig investeringsbudget 2016 för räddningstjänsten
Tekniska nämnden medges att omdisponera investeringsmedel från släckbil till två nya insatsfordon och till ny hydraul- utrustning i räddningsbil, Hemse.

Omsponering av medel uppgår till 1 500 000 kronor.

 

Information. Folkhälsostatistik
I samband med uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet som presenterades 2015 togs statistik fram för ett antal faktorer som påverkar folkhälsan.

Gotlänningarnas hälsa och den vuxna befolkningens levnadsvanor skiljer sig inte nämnvärt från befolkningen i övriga Sverige. Däremot litar kvinnor och män på Gotland i högre grad på andra människor och upplever mer trygghet jämfört med riket. Någon tydlig förändring kan inte ses i jämförelse med förra årets mätning.

Ny relevant statistik finns att ta del av på webbplatsen: http://www.gotland.se/folkhalsostatistik

 

Kommunalt partnerskap med Gammalsvenskby, Ukraina
Regionstyrelsen tillstyrker att till ICLD ansöka om projektmedel för ett kommunalt partnerskapsprojekt med Gammalsvenskby/Zmijivka, Ukraina, med fokus på turism.

 

Fördelning av vissa ersättningar från Migrationsverket
Regionstyrelsen beslutar att nedanstående schablonersättningar från Migrationsverket fördelas från år 2017 och framåt enligt följande:

Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd fördelas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Etableringsersättning för varje nyanländ person med uppehållstillstånd avseende etableringsinsatser fördelas enligt följande:

10 procent avräknas och tillfaller kultur- och fritidsnämnden

90 procent utgår till respektive verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden beroende på den nyanländes ålder.

 

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
Regionstyrelsen beslutar att:

  • överlåta 145 av regionens 150 aktier i Inera AB till SKL Företag AB för en köpeskilling om 1 232 500 kronor, samt därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal.
  • Godkänna förslag till aktieägaravtal.
  • Ställa sig positivt till förslag till ändrad bolagsordningen för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.
  • Ställa sig positivt till förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.
  • Regionstyrelsen får i delegation att utse ombud och ersättare vid ägarråd och bolagsstämma. Ombudet får i uppdrag att rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det landstingsgemensamma aktiebolaget Inera. Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år.

Styrelsen för SKL har den 7 oktober beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.

 

Tilläggsanslag för anskaffning av papperskorgar
Regionstyrelsen beslutar att tekniska nämnden medges tilläggsanslag för investering av papperskorgar 450 000 kr. Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

Under Almedalsveckan 2016 genomförde tekniska förvaltningen ett pilotprojekt med papperskorgar av modellen Big Belly. Papperskorgar som komprimerar soporna och förenklar driften. Man får via telefon eller dator information om när det är dags att tömma vilket medför bättre planering för tömning och effektivare produktion av verksamhet.

Pilotprojektet är avslutat och utvärderat. Resultatet är positivt och man vill nu utvidga modellen på fler platser, exempelvis på Östercentrum i Visby. Där finns idag stora mängder med små papperskorgar och som kräver flera tömningar om dagen. Med papperskorgar enligt modellen Big Belly skulle det innebära effektivare planering och drift för verksamheten. Behovet uppgår till 10 papperskorgar.

 

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Regionstyrelsen beslutar att medfinansiera regionstyrelseförvaltningen för projektet Regional besöksnäringsstrategi Gotland – Framtagande och implementering, med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 050 000 kronor, ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder. 450 000 kr ur 2017 års anslag, 400 000 kr ur 2018 års anslag och 350 000 kr ur 2019 års anslag. Skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2019-12-31.

I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekas besöksnäringen tillsammans med mat- och livsmedelsnäringarna ut som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet, kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv. Det finns stora förutsättningar för ett breddat samarbete med kulturella och kreativa näringar, idrottsaktörer samt matområdet.

 

Verksamhetsbidrag till Gotland Cruise Network 2017
Gotland Cruise Network, c/o Gotlands Besöksnäring AB (SVB), beviljas verksamhetsbidrag för 2017 på 250 000 kronor. Medel anvisas ur näringslivsanslaget. En återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination. Gotland Cruise Network är en partnerorganisation som bildats av Region Gotland, Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring. Region Gotland och Copenhagen Malmö Port finansierar verksamheten med samma belopp.

År 2018 kommer den nya kryssningskajen i Visby att stå klar. Detta kommer att ge ett lyft för turismen, då antalet kryssningsresenärer till Visby väntas öka från nuvarande 50 000 till 100 000 år 2018. Visby och Gotland behöver därför tillsammans kraftsamla för att kunna hantera och möta de krav som ställs på en modern kryssningsdestination.

 

Remissunderlag för ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”
Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare med inriktningen om en nedläggning av kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen.

Regionstyrelsen remitterar utredningsunderlaget ”Framtida kultur - och fritidsverksamhet i Region Gotland” i den delen som avser organisationsförändringen till samtliga nämnder, varav tekniska nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förutom regionstyrelsen, bedöms vara direkt berörda av ärendet. Utredningsmaterialet remitteras även till följande externa intressenter:

Gotlands Idrottsförbund, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern, Gotlands Hembygdsförbund, Gotlands Bygdegårdsdistrikt, KRO Gotland, Författarförbundet, Musikerförbundet och Gotlands Bildningsförbund. Remissperioden är 2 februari till 31 mars 2017. I utskicket ska tydligt framgå att remissförfarandet enbart avser förändringar gällande själva organisationen.

Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att redogöra för ett förslag till övriga besparingar upp till 15 miljoner som kan hanteras i samband med kommande beslut enligt redovisad tidplan. Regionstyrelseförvaltningen ska vid behov bistå nämnden.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med slutsatser utifrån remiss samt förslag till ny organisation.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att särskilt utreda förslagets konsekvenser för förvaltningens egen verksamhet samt se över alternativ kring kommande förvaltningsintern organisation.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under remisstiden utveckla och fördjupa beskrivningen av olika alternativ till den framtida politiska styrningen, för i första hand den verksamhet som placeras under regionstyrelsen, för att skapa bra förutsättningar för den framtida verksamheten. Uppdraget ska förankras med Arvodeskommittén som ska få möjlighet att bereda ett förslag till beslut.

 

Hemställan - Försäljning av fastigheter
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att ge AB GotlandsHem tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter, att AB GotlandsHem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning samt att AB GotlandsHem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av eventuell försäljning.

AB GotlandsHem har kommit in med en begäran att få pröva marknaden inför försäljning av ett antal fastigheter i beståndet. Anledningen till detta är ett behov av att avyttra ett antal fastigheter för att nå ekonomisk balans i uppdraget att främja bostadsförsörjningen på Gotland.

Brittis Benzler (V) reserverar sig mot beslutet.

 

Försäljning av fastigheten Gotland Hogrän Vismaränge-Langfänskog 1:3, Hogrän skola
Regionstyrelsen godkänner bifogat förslag till köpekontrakt samt försäljning.

Försäljningen avser fastigheten Hogrän Vismaränge-Langfänskog 1:3, Hogrän skola, bebyggd med två byggnader, fd. skola samt lärarbostad, till ett pris av 2 000 000 kr.

Fastigheten förvaltas av fastighetsförvaltningsavdelningen vid teknikförvaltningen sedan länge. Den har hyrts ut för olika ändamål under en tid. Det finns ingen angiven användning av lokalerna för egen verksamhet inom Region Gotland. Ny fastighetsbildning har genomförts och förskola samt paviljong behålls av Region Gotland med fastighetsbeteckningen Vismaränge Langfänskog 1:2.

 

Tillägg i ”Kollektivtrafiktaxan” gällande regler för Bussiga kortet
Tekniska nämndens förslag till ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor, ”Kollektivtrafiktaxan”, godkänns.

Ändringen införs i Avsnitt A i nämnda taxa under Rubriken Bussiga kortet med innebörden att det blir möjligt att få förlängd giltighetstid av Bussiga kortet för de elever som går ett eller flera extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan de avslutar sina gymnasiestudier.

Bussiga kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken.

 

Motion. Policy för HBTQ+
Regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

Främjandet av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper ska ingå som en tydlig del i den kommande regionala utvecklingsstrategin, RUS. Levnadsvillkor för HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper lyfts in som handlingsområden för God och jämlik hälsa, 2018-2022.

Elin Bååth, (Fi), har lämnat motion till regionfullmäktige angående HBTQ+policy. Hon yrkar på att Region Gotland, med avstamp i studien ”Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras”, upprättar en HBTQ+policy.

 

Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i Gotland och Region Gotland
Regiondirektören och länsrådet tog i april 2016 initiativ till att ta fram en avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, i liket med de dokument som tagits fram mellan en del andra regioner och länsstyrelser i landet. Arbetet med att ta fram avsiktsförklaringen har sedan bedrivits i en gemensam arbetsgrupp mellan myndigheterna. Under arbetets gång har dokumentet rubricerats om till en överenskommelse istället för en avsiktsförklaring, då samverkan redan idag finns och dessutom är lagstadgad.

 

Remissvar på Boverket förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning, dnr: 4172/2016
Remissvaret skulle vara Boverket till handa senast 8 februari så detta är endast en information och förklaring till svaret som avgetts av så väl Region Gotland som Länsstyrelsen på Gotland.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 2 februari 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?