Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trycksår under pågående vård anmäls enligt lex Maria

I samband med en planerad operation blev vårdförloppet mer komplicerat än förväntat och under vårdtiden utvecklade patienten svårläkta trycksår. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-Trycksår ska i de flesta fall kunna undvikas, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Det finns rutiner för att göra riskbedömning och vidta förebyggande åtgärder.

I det här fallet blev vårdtiden förlängd på grund av oförutsedda komplikationer och då blev inte de förebyggande åtgärderna tillräckligt uppmärksammade, säger Gunnar Ramstedt. Slutenvården har nu beslutat om ett antal åtgärder för att öka patientsäkerheten.

Händelsen
En kvinna i 70-årsåldern genomgick planerad operation av höftplastik på grund av artros. Flera komplikationer tillstötte efter operationen, som försvårade rehabiliteringen. Under vårdtiden fick kvinnan trycksår.

-Internutredningar på berörda vårdavdelningar har visat att rutinen vid begynnande trycksår endast delvis har följts. Under 2017 ska trycksår lyftas som ett fokusområde för slutenvården, med utbildning om förebyggande åtgärder för avdelningarnas personal, säger Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef för sluten- och öppenvård på Visby lasarett.