Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetet med att skapa en ny nationalpark på Gotland har startat

Området kring Bästeträsk på norra Gotland är unikt, inte bara nationellt utan även i ett europeiskt perspektiv. Nu har det formella arbetet med att bilda en nationalpark i området startat.

Bästeträskområdet finns sedan många år med i Sveriges nationalparksplan. Planen visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt viktiga att skydda och bevara för kommande generationer.

Att bilda en nationalpark är en process som oftast tar många år. För Bästeträskområdet togs de första steget sommaren 2016, när Naturvårdsverket beslutade starta en förstudie.

Förstudien utfördes i två etapper 2016-2018. Ett av syftena var att fånga in alla synpunkter på hur området används idag och hur de människor och juridiska personer som på ett eller annat sätt är berörda av området ser på en eventuell framtida nationalpark. Många blev därför kontaktade av Länsstyrelsen på Gotland, som utförde arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket. Även Havs- och vattenmyndigheten och Region Gotland deltog i förstudien.

Förstudierapporterna kan hämtas från Länsstyrelsens projektwebb, se nedan. Där kan du också läsa mer om hur det generella arbetet med att bilda en nationalpark går till. 

En viktig aspekt som numera vägs in är att en nationalpark ska ha en regional förankring och kunna bidra till regional utveckling. Naturvårdsverket frågade därför i slutet av 2018 Region Gotland hur regionen ställer sig till planerna. Regionstyrelsen beslutade i februari 2019 att Region Gotland ser positivt på att gå vidare med arbetet för att bilda en nationalpark i området. Naturvårdsverket startade därefter formellt arbetet i december 2019 och beräknar att det kommer ta minst fem år.

Läs mer på projektwebben, se länk nedan.