Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse

Här kan du skapa dig en djupare bild av hur det går för våra elever och verksamheter och göra jämförelser. 

I resultatsammanställningarna redovisas bland annat

  • resultat av uppföljningar (elev- och föräldraenkäter, språkutveckling, kunskapsresultat, betyg m.m i förskola, grundskola och särskola)
  • betygspoäng och genomströmning på gymnasiet
  • elevstatistik (bl a antal elever på de olika grundskolorna)
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar (förskola och grundskola)
  • övergång till vidare studier och arbetsmarknad

Resultatsammanställningar utifrån nämndernas mål och indikatorer

Jämför kvalitet

Kolada

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Kolada visar exempelvis nyckeltal på utbildningsområdet som är lämpade för jämförelser. T.ex andelen inskrivna barn i förskola, upplevd trygghet i skolan (utifrån Skolinspektionens nationella enkät), andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet och andelen elever som tar gymnasieexamen.

Öppna jämförelse, kommun- och regiondatabasen Kolada 

Utbildningsguiden

I Skolverkets utbildningsguide kan elever och föräldrar hitta neutral och kvalitetssäkrad information och vägledning inför val av förskola, skola och utbildning. Här finns det möjlighet att jämföra skolor med varandra, räkna ut meritvärde, se vilken behörighet ett program i gymnasieskolan ger och ta del av tips och råd inför valet av förskola, skola eller utbildning för vuxna.

Utbildningsguiden – information och vägledning inför val av skola och utbildning

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Bland annat förskola, grundskola och gymnasieskola.

Öppna jämförelser - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan. Frågorna berör t.ex studiero, trygghet, värdegrund, stimulans och anpassningar.

Skolenkäten genomförts numera en gång per år. Alla skolor i landet deltar i enkäten, under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten - Skolinspektionen

Statistik om folkhögskola

SCB:s statistik kring folkhögskolor

Hos Folkhögskolerådet finns samlad statistik kring folkhögskoleverksamheten presenterad årsvis grupperad på län, folkhögskola och kurstyp med uppgifter om deltagarveckor, deltagare uppdelad utifrån kön, ålder och utbildningsbakgrund.

Folkhögskolerådets sida med statistik