Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan

Du kan ansöka om serveringstillstånd hos Region Gotland på två olika sätt: e-tjänst eller pappersblankett. 


Handläggningsprocessen

När vi har fått in en komplett ansökan och ansökningsavgiften är betald påbörjar vi handläggningen.

Olika typer av tillstånd har olika lång handläggningstid beroende på hur mycket arbete som utredningen kräver. Bilden nedan ger en översyn över hur handläggningen går till vid en vanlig ansökan.

 


Lämpligheten prövas

Polisen yttrar sig om den sökandes lämplighet, och eventuella hinder av ordningskaraktär för den sökta verksamheten, exempelvis störningar för närboende eller trafik. Polisen yttrar sig även gällande den sökta serveringstiden.

Skatteverket yttrar sig om den sökande/bolaget har betalat sina skatter och avgifter samt om företaget är moms- och arbetsgivarregistrerat.

Kronofogdemyndigheten kontrollerar att den sökande inte har några betalningsanmärkningar.
  

Serveringsstället och lokalerna prövas också

Räddningstjänsten yttrar sig kring huruvida serveringsstället uppfyller de krav som lagen ställer om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten beslutar också om hur många personer som får vistas i lokalen. 

När alla remissyttranden har kommit in bereder handläggaren ärendet. Om något remissyttrande innehåller uppgifter som kan medföra avslag på ansökan ges sökande en möjlighet att bemöta uppgifterna. 

Handläggningen kan också kräva att handläggaren gör ett besök på serveringsstället.
 

Personuppgifterna lagras

De personuppgifter som lämnas i samband med ansökan kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att veta närmare om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du gör om du vill ta del av dina personuppgifter.

Handläggningstider

Det är olika handläggningstider för olika typer av serveringstillstånd. Vid ansökan om ett stadigvarande tillstånd är handläggningstiden generellt cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en komplett ansökan. Vill du ansöka om tillfälligt tillstånd för utökad serveringstid, utökad serveringsyta och liknande behöver vi ha in ansökan minst tre veckor innan du önskar påbörja serveringen. 
 

Handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Räddningstjänsten. Beslut fattas sedan av regionstyrelsen.

Handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Räddningstjänsten. Beslut fattas sedan av regionstyrelsen.

Handläggningstiden är cirka 3 veckor under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas alltid till Polismyndigheten, och ibland även till Räddningstjänsten om tillståndet gäller en lokal inomhus. Beslut fattas av alkoholhandläggaren.

Handläggningstiden är cirka 5 arbetsdagar. Inga remisser skickas och beslut fattas av alkoholhandläggaren.