Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Integrationsfrämjande projekt

Region Gotland driver enskilt och i samarbete med andra organisationer flera integrationsfrämjande projekt. 

Här listar vi projekt som har fått externa medel, till exempel från fonder eller statliga projektmedel. Vi kommer fylla på med information om fler projekt.

 

Gotlandsinformation – lättillgängligt för alla

Region Gotland och länsstyrelsen arbetar tillsammans för att utveckla och kvalitetssäkra informationen om Gotland på webbportalen www.informationsverige.se. Webbportalen fungerar som samhällsorientering för asylsökande och nyanlända, både vuxna och barn, och har information på flera olika språk. Projektet pågår från september 2016 till april 2017 och har beviljats 50 000 kronor från länsstyrelsen.

Medborgarplats och samtalsledare för nyanlända ungdomar

Region Gotland ska skapa en medborgarplats för ungdomar (både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd), förslagsvis på Wisbygymnasiet, där de kan få information och råd i olika frågor. Även samtalsgrupper ska starta upp. Syftet är att ge stöd till ungdomarna och främja integration i samhället. Projektet pågår från december 2016 till juni 2017 (eventuellt längre) och har beviljats 270 000 kronor.

Mångspråkiga bibliotek på Gotland

Biblioteken på Gotland har fått 400 000 kronor från Statens kulturråd för att under 2017 arbeta med att göra biblioteken mer angelägna och tillgängliga för asylsökande och nyanlända.

Vi vet att biblioteken kan vara mycket viktiga för nyanlända och asylsökande. Både för att lära sig svenska, för deras informationsbehov, som kontaktytor och interkulturella mötesplatser och som plats för meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi vill sprida information om biblioteken, skapa angelägna verksamheter och intressant utbud så att fler nyanlända och asylsökande kan använda sig av biblioteken som resurs för personlig utveckling, etablering och integration.

För att utforma angelägen biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande vill biblioteken på Gotland ta ett samlat grepp för att förbättra och samordna verksamheten. Vi vill genom fokusgrupper undersöka målgruppens behov av biblioteksverksamhet som kan främja deras personliga utveckling och möjligheter till integration. Biblioteken behöver anställa personer med relevant språkkompetens, utforma flerspråkigt informationsmaterial, skapa relevanta interkulturella aktiviteter och aktiviteter som motsvarar de nyanländas behov. Biblioteken behöver också skaffa relevant material för till exempel språkinlärning.

MÖTET

Kulturskolans integrationsprojekt MÖTET riktar sig mot gymnasieungdomar (nyanlända och gotländska). I samverkan med gymnasiet och länsstyrelsen genomför tre pedagoger från Kulturskolan ett arbete där ungdomarnas respektive berättelser får utgöra grunden för drama o teater och andra uttrycksformer. Man planerar för framträdanden längre fram i vår. 

MÖTET har tagit fasta på den nyfikenhet och även de spänningar mellan nyanlända och gotländska ungdomar som finns på ön. Med MÖTET finns nu ett forum för att fånga upp intresset för kulturintresserade nyinflyttade och gotländska unga som inte hittar in i föreningslivet. Med de konstnärliga språken ges det fler möjligheter, fler språk att mötas med.

Gemensamt skapande står i centrum. Enkelhet och närhet till att söka upp verksamheten är en del av projektets pedagogik, därför placeras projektet i skolans och kulturskolans gemensamma lokaler i direkt anslutning till att skolan har slutat för dagen. En eftermiddag i veckan ger MÖTET tillgång till en meningsfull fritid, språkutveckling och en kreativ mötesplats som ökar förståelsen för varandra genom kulturinriktade aktiviteter utifrån intresseområden inom kultur.

Sabelles röda klänning - ett flerspråkigt sagostundsprojekt

Gotlands Länsbibliotek och Biblioteken på Gotland har fått 50 000 kronor från Statens kulturråd för att utforma flerspråkiga sagostundsturnéer för gotländska och nyanlända/asylsökande barn. En turné genomfördes under våren 2016 och en under hösten 2016. Ytterligare en turné planeras till våren 2017. Sagostundsturnéerna går till bibliotek, förskolor och asylboenden dit blandade barngrupper bjuds in. Sagoläsaren läser först på svenska och texten översätts genom tolk parallellt till arabiska eller persiska/dari. Efter sagostunden följer en pratstund och sen en gemensam skaparstund utifrån berättelsen och barnens egna minnen och erfarenheter. Böckernas tema är flykt, utanförskap och gemenskap. Syftet är både språk- och läsfrämjande men också interkulturellt eftersom vi vill sammanföra flyktingbarn och gotländska barn i en gemensam upplevelse och utbyte av erfarenheter. För barn med annat modersmål än svenska fördjupas berättelsen genom tolkning till deras modersmål. 

Samhällslots

Kompetenscentrum har beviljats medel för att genomföra en utbildning av samhällslotsar och starta en modell för samhällslots-pool. Utbildningen är för nyanlända med uppehållstillstånd. Samhällslotsarna ska öka tillgängligheten på språkhjälp, vilket underlättar för såväl nyanlända som för regionala verksamheter. För de som har genomgått kursen finns dessutom möjlighet att få anställning. Projektet pågår från oktober 2016 till årsskiftet 2017/2018 och har beviljats 380 000 kronor från länsstyrelsen.

Samordning av bostadsförsörjningen för främjande av integration

I och med den nya bosättningslagen* har behovet av bostäder ökat markant. Projektet handlar om att samordna bostadsförsörjningen inom Region Gotland. Idag arbetar regionen på olika håll med att ordna boenden, åt till exempel ensamkommande barn, socialt behövande och nyanlända med uppehållstillstånd. Syftet är att genom samordning skapa goda förutsättningar för att strategiskt arbeta med bosättning och integrering av nyanlända. Projektet pågår från december 2016 till årsskiftet 2017/2018 och har beviljats 340 000 kronor av länsstyrelsen. 
 

* Bosättningslagen innebär att alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot och bosätta nyanlända med uppehållstillstånd. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Under 2017 ska Gotland ta emot och bosätta 277 personer med uppehållstillstånd efter anvisning från Migrationsverket.

Sommarskola för ensamkommande barn

Region Gotland ska bedriva sommarskola för ensamkommande barn. De ensamkommande eleverna kommer sent till den svenska skolan och har en lång väg för att nå behörighet för fortsatta studier. Att ha möjlighet att erbjuda sommarskola har både ett socialt värde och ett integrationsvärde. Målet med projektet är bland annat att öka måluppfyllelsen för målgruppen så att de kan nå behörighet till gymnasiet. Projektet pågår två veckor sommaren 2017 och har beviljats 200 000 kronor av länsstyrelsen. 

Starka tjejer genom idrott

Gotlands Idrottsförbund och Rädda Barnen, i samarbete med ungdomsgårdarna, ska arbeta för att nå fler nyanlända tjejer med uppehållstillstånd. Det omfattar aktiviteter som utbildningar för föreningar, att utveckla former för idrott och fritidsaktiviteter där nyanlända tjejer kan delta och känna trygghet samt att utveckla ledarskapet bland tjejer. Projektet pågår från oktober 2016 till juli 2017 och har beviljats 100 000 kronor från länsstyrelsen.

Stärka unga kvinnors roll genom integration

Wisbygymnasiet i samarbete med kultur- och idrottsföreningar ska starta en tjejgrupp för tjejer som går på språkintroduktionsprogrammet. Syftet är att skapa ett forum där olika kulturer kan mötas och som möjliggör språkinlärning. Tjejerna ska också få möjlighet att skaffa sig nya kontakter och ökade kunskaper om det svenska samhället. Projektet pågår under 2017 och har beviljats 30 000 kronor. 
 

Så många fler

Det här är ett kompetensutvecklingsprojekt för personal inom Gotlands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna och kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för mångfald, interkulturalitet, ickediskriminering, jämställdhet, normkritiskt tänkande och tillgänglighet. Syftet är också att öka kunskapen och förståelsen för den ryggsäck som många flyktingar och andra människor bär med sig samt att öka anställningsbarheten för kompetensutvecklad personal. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt integrationsarbete med ett bemötande som gör att alla känner sig välkomna till våra verksamheter och mötesplatser. Insatserna för kompetensutveckling äger rum i sex geografiska områden för att öka kompetensen hos personalen och för att långsiktigt bygga nätverk för ökad integration. Föreningsliv, ideella krafter och kulturinstitutionerna kommer också att bjudas in för att delta i olika kompetenshöjande insatser. 

Projektet pågår från 1 september 2016 till 30 november 2018 och har beviljats 1 466 375 kr från EU:s socialfond. 

 

Sidan uppdaterad: 16 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Karl Risp

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?