Kontakt

Gällande detaljplaner
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se

Pågående detaljplaner
Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete.

Richard Löwenborg Enhetschef

Telefon: 0498269308 
E-post: richard.lowenborg@gotland.se 

Stina Wester
Planbesked
Telefon: 0498-26 91 74
E-post: stina.wester@gotland.se

Ansökan om planbesked och handlingar skickas via e-tjänst  via e-post till: registrator-mbn@gotland.se eller till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan steg för steg

En detaljplan beskriver i detalj hur ett område ska bebyggas. Region Gotland tar fram ett förslag till en ny detaljplan och diskuterar det med alla som berörs i flera steg. Här kan du läsa om hur det går till steg för steg.

Begäran om planbesked för att upprätta en detaljplan görs genom att använda vår e-tjänst, begäran om planbesked. Du kan också använda vår blankett. Du får en bekräftelse av oss när vi fått din ansökan. Region Gotland är skyldig att besluta om planbesked inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om annan tid.

Kostnad

Oavsett om planbeslutet blir positivt eller negativt är det förenat med en kostnad.
Läs mer här: Vad kostar det att ta fram en ny detaljplan?

Prioriteringsmodell

Det har under flertalet år varit ett högt tryck på planenheten, där många detaljplaneuppdrag kommit in samtidigt som det funnits begränsat med resurser. Detta har resulterat i att en så kallad plankö har uppstått.

Miljö- och byggnämnden tog beslut om en prioriteringsmodell 18 okt 2022. Med hjälp av denna modell skapas möjlighet att snabbare fördela och handlägga detaljplaner som t.ex. kan bidra till bostadsförsörjningen. 
Läs mer här: Prioriteringsmodell

Ett planförslag upprättas som innehåller plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, och ibland även en miljökonsekvensbeskrivning. Region Gotland utför en Undersökning om betydande miljöpåverkan, BMP.

Under samrådet skickas planförslaget till myndigheter, intresseorganisationer, berörda fastighetsägare, boende och övriga som berörs och dessa får då berätta vad de tycker om förslaget.
 

 

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter och planförslaget uppdateras. Det nya planförslaget presenteras på Region Gotlands hemsida och i entrén på Region Gotland. De berörda får ett brev med det nya förslaget, och i en annons i lokaltidningen ser du att du kan lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen antas normalt av Miljö- och byggnämnden. 

Detaljplanen vinner laga kraft ungefär fyra veckor efter att nämnden antagit planen, om den inte överklagas.

De som gett sina synpunkter under granskningen kan överklaga nämndens beslut. Då är det Mark- och Miljödomstolen som prövar saken. Även det beslutet kan senare prövas i mark- och miljööverdomstolen.

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas och sedan kan bygglov ges.