Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplaner under arbete

Under flikarna nedan hittar du detaljplaner som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. 

Nedanstående illustration visar detaljplaneprocessens fem steg.
Illustration som visar hur det går till när en detaljplan tas fram.

Gällande detaljplaner på Gotland 

Alla gällande detaljplaner på ön finns samlade i vår detaljplanekarta.  

Detaljplaner under arbete 

Nedan har vi delat upp presentationen av detaljplaner som är under arbete efter område. I presentationen av detaljplanen finns information om vem du ska kontakta om du har frågor om detaljplanen. 

Visby Telefonen 4

Visby Telefonen 4

Syfte
Syftet med förslag till ändring av gällande detaljplan 09-P-165 och tillägg till detaljplan 09-P-234 är att, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna  2006, respektive 2013, nu även tillåta dagligvaru- och livsmedelshandel och att planbestämmelsen Industri tas bort.

Planområdets läge
Planområdet är beläget i den norra delen av Visby, vid rondellen Norra Hansegatan/Broväg.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutar om planuppdrag 2017-10-18.

Byggnadsnämnden fattade beslut om att samråd med förslag till ändring av detaljplan, daterat 2018-12-05. Samråd med förslaget skedde februari 2019.

2019-05-22 § 127 fattade miljö- och byggnämnden  beslut om att granskning av planförslaget skulle ske. Granskning av planförslaget skedde t o m den 12 juni 2019.

Planförslaget antogs av Miljö- och byggnämnden 2019-11-20 § 277 och vann laga kraft 2019-12-19.

Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor

Ärendenummer
MBN 2019/1730 (fd. BN 2017/1532)

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg, via e-post: anders.rahnberg@gotland.se,  eller planingenjör Lena Beckman, e-post: lena.beckman@gotland.se, tfn 0498-699397.

Visby Klövern 11

Visby Klövern 11 och del av Klövern 1

Syfte
Planförslaget syftar till att förädla en fd industritomt (AB KG Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1 för att möjliggöra för ca 20 lägenheter varav fyra stycken studentlägenheter i fyra flerbostadshus och en ombyggd garagebyggnad. 

Planområdets läge
Planområdet ligger i den södra delen av Värnhemsområdet i Visby, i närheten av Södervärnskolan.

Tidplan
Miljö- och byggnämnden gav positivt planbesked 2019-02-06 §24. 

Förslaget var utsänt för samråd under perioden 29 april 2019 t o m 20 maj 2019

Förslaget var utsänt för granskning under perioden  27 juni 2019 t o m 8 augusti 2019.

Förslaget antogs av Miljö- och byggnämnden § 302 17 december 2019 och vann laga kraft 10 januari 2020.
 
Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor
 

Ärendenummer
MBN 2019/1758  (fd. BN 2018/2382)

Frågor besvaras av
fysisk planerare, Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Visby Asken 2 och Aspen 4

Visby Asken 2 och Aspen 4

Syfte
Planen syftar till att pröva lämpligheten för en utbyggnad av den befintliga hotellverksamheten genom att ge mer plats för primärt konferens, spa och publika delar av hotellet. Även en viss utökning av antal hotellrum. 

Planområdets läge
Området är beläget i anslutning till Gutebacken i hamnområdet.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2018-03-14 §52

Undersökning om betydande miljöpåverkan pågår. Samråd pågår t o m 9 april 2021. För mer information och planhandlingar finns här

Ärendenummer
MBN 2019/1740  (fd. BN 2017/2718)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
e-post: sara.lindh@gotland.se

Visby kv Ljuset och Lyktan (Visborgsområdet)

Visby Ljuset och Lyktan

Syfte
Bidra till utvecklingen av Visborgsområdet genom att möjliggöra byggande av bostäder och vissa centrumfunktioner.

Planområdets läge
Området ligger i de centrala delarna av Visborg, inom regementsområdet.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2017-02-08.

Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd 2018-10-17.

Samråd med förslaget skedde t o m 2018-12-10. 

 

Ärendenummer
MBN 2019/1230 (fd. 2012/2585)

Frågor besvaras av
planarkitekt Eva Werkelin
tfn0498-269195, e-post:eva.Werkelin@gotland.se

Visby kv Brodösen

Visby kv Brodösen

Syfte
Planen möjliggör för ca 40 villatomter.

Planområdets läge
Planområdet är beläget ca 1 km söder om Terra Nova centrum. I nordväst gränsar området till kvarteret Sömmerskan och i nordöst av kvarteret Stickerskan.

Tidplan
Byggnadsnämnden gav planuppdrag 2016-09-07 §153.

Granskning av planförslaget pågick t o m 26 september 2017. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 20 december 2017 och vann laga kraft den 12 januari 2018. 

Förprojektering av gata och infrastruktur pågår. För markfrågor kontakta kundtjänst Tekniska förvaltningen 0498-269000.

Ärendenummer
BN 2016/1415

Planfrågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post: sara.lindh@gotland.se


 

Visby Dovhjorten 6

Visby Dovhjorten 6 (Åhlénsfastigheten)

Syfte

Ge ökat liv åt Östercentrum genom att möjliggöra en påbyggnad med bostäder.

Planområdets läge
Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg och Kung Magnus väg.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-05-12

Samråd med planförslaget skedde under tiden 2017-06-12 t o m 2017-07-03. Planhandlingar och ytterligare information återfinns här.

Ärendenummer
MBN 2019/1263 (fd. BN 2015/871)

Frågor besvaras av
planarkitekt Eva Werkelin
tfn 0498-269195, e-post:eva.werkelin@gotland.se

Visby Järnvägen 2, 3 m fl

Visby Järnvägen 2, 3 m fl

Syfte
Möjliggöra flerbostadshus med inslag av centrumverksamhet - till största del på privat mark.

Planområdets läge
Området ligger strax utanför Söderport vid i hörnet vid Söderväg/Peder Hardings väg.

Tidplan
Planuppdrag beslutades i byggnadsnämnden 2013-12-12
Förslaget till detaljplan var utsänt på samråd t o m 2019-03-26.

Reviderat förslag är utsänt för granskning under perioden 20 mars t o m 20 april 2020. 

Planhandlingar och information om hur du yttrar dig återfinns här.

Ärendenummer
MBN 2019/1721 (fd BN 2016/9911)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post: sara.lindh@gotland.se

 

Visby Järnvägen 4

Visby Järnvägen 4

Syfte
Möjliggöra flerbostadshus med extra hög arkitektonisk kvalité.

Planområdets läge
Området är beläget strax söder om Söderport på nuvarande parkering vid Peder Hardings väg.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12

Planområdet var ute för markanvisningstävling och regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 att erbjuda Gillöga AB att teckna markanvisningsavtal för området.

Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd 2017-03-08. Byggnadsnämnden fattade 2017-06-21 beslut om granskning. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 2017-08-16 - 2017-09-15.

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden 2017-12-22. Planen vann laga kraft 10 april 2018.

Ärendenummer
BN 2012/1101

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se
 


 

Visby Järnvägen 5, 8 m fl

Visby Järnvägen 5,8

Syfte
Möjliggöra flerbostadshus och en gatukoppling - på delvis privat och delvis Region Gotlands mark.

Planområdets läge
Området är beläget strax vid Solbergagatan intill Stationsparken.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12.

Samrådsförslag tas fram. Samråd beräknas ske under 2020.

Ärendenummer
BN 2011/2134.

Frågor besvaras av
planarkitekt Annie Lovén
tfn 0498-269254, e-post: annie.loven@gotland.se

Visby kv Ordboken

Visby Ordboken

Syfte
Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål med flerbostadshus.

Planområdets läge
Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem, öster om Stenkumlaväg och angränsar i söder till Gråboväg och i norr mot Värnhemsgatan. Planområdet ligger cirka 2 km söder om Östercentrum och innerstaden.

Tidplan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2017-06-21.

Samråd med planförslaget skedde 16 juli - 20 augusti 2018.

Granskning pågick under tiden 21 maj - 12 juni 2019.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-12-17, § 301 att anta förslag till detaljplan för VISBY ORDBOKEN 5 och 11, Region Gotland, daterad 2019-12-04.

Enligt Region Gotlands diarium har vid överklagandetidens utgång beslutet inte överklagats. Det har till följd härav vunnit laga kraft den 11 januari 2020.

Planhandlingar finns på www.gotland.se/kartor

Ärendenummer
MBN 2019/1728 (fd. BN 2017/825)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Del av Visby Pilhagen 1:2

Ändring av detaljplan för del av Visby Pilhagen 1:2

Syfte
Syftet med ändring av gällande detaljplan (09-VIS-392) är att möjliggöra för en utbyggnad av befintligt ställverksområde för att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet.  

Planområdets läge
Planområdet ligger mellan Jungmansgatan och Visbyleden, öster om bostadsområdet Pilhagen.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2017-06-21.

Planförslaget var utsänt för samråd fr o m 2019-01-11 t o m 2019-02-04 februari 2019.

Planförslaget var utsänt för granskning under perioden 2019-10-10 t o m 2019-10-27.

Detaljplanen antogs av Miljö- och byggnämnden § 303 17 december 2019 och vann laga kraft 10 januari 2020.

Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor

Ärendenummer
MBN 2019/1727 (fd. BN 2017/734)

Frågor besvaras av
fysisk planerare, Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Visby Pipdånen 5 och 6

Visby Pipdånen 5 och 6

Syfte
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter. De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas. Bebyggelsen uppförs i bruten kvartersstruktur för att skapa skyddade gårdar på kvarterets insida och bidra till ett tydligt gaturum på den offentliga sidan. Planen länkar samman staden genom att komplettera parkeringen med kvarter och gårdar vilket tillför stadsdelen en ny årsring.

Planområdets läge
Området är beläget vid Stenkumlaväg där ÖB idag är beläget.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-11-13
Samråd har skett under tiden 2017-03-20 t.o.m. 2017-05-08.

Miljö- och byggnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag (MBN §7 2020-02-06) att skicka ut förslaget till detaljplan på granskning. Granskningstiden pågår mellan 26 februari t o m 1 april 2020. 

Planhandlingarna finns tillgängliga på www.gotland.se/pipdanen samt i Rådhuset hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 1 april 2020 . Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1228.


Ärendenummer
MBN 2019/1228 (fd. BN 2013/1866)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se

Visby Snäckgärdet 1:28 (Snäck camping)

Visby Snäckgärdet 1:28 (Snäck camping)

Syfte
Detaljplanens syfte är att stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Snäck camping har ett värdefullt stadsnära läge samt ett strandnära läge.

Planområdets läge
Planområdet ligger cirka 5 km norr om Visby centrum vid Lummelundsväg.

Tidplan
Detaljplanen var ute på förnyad utställning fr o m 24 oktober t o m 21 november 2016.

Nu sammanställs inkomna synpunkter och sammanfattas och besvaras i ett utställningsutlåtande.

Byggnadsnämnden godkände planförslaget den 8 februari 2017 och antagande i regionfullmäktige beräknas ske första kvartalet 2017.

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-06-28.

Ärendenummer
BN 2011/2683

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg
tfn 0498-269378, e-post: anders.rahnberg@gotland.se

 

Visby Gråbo 1:3 m.fl.

Visby Gråbo 1:3 m.fl.

Syfte
Planförslaget syftar att ändra gällande detaljplan (09-VIS-35) för att möjliggöra för fler bostäder på delar av parkmarken. Plan- och bygglagens tydlighetskrav (4 kap 32 §) medför att en ny detaljplan måste tas fram.

Planområdets läge
Planområdet ligger på nuvarande parkområde som avgränsas av fastigheterna Visby Bogen 1 och 2 i väster, Visbyleden och Terra Nova i söder, kvarteret Visby Lien 1 i öster och Furulundsskogen/Skolbetningen i norr.

Tidplan
Regionstyrelsen beslutade 2017-12-13 § 365 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet med AB Gotlandshem som utförare. Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-07 § 18 att ge Samhällsbyggnadförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till detaljplan inför samråd. Samråd förväntas ske 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1742 (fd. BN 2017/3146)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Visby kvarteret Sotaren m fl

Visby kv Sotaren m fl

Syfte
Möjliggöra verksamheter  med inslag av handel samt att knyta ihop kv Stenhuggaren och Terra Nova med en gata. Skogsmark som utgörs av fornåker ska tillgängliggöras och hänsyn ska tas till travsporten.

Planområdets läge
Området är beläget öster om Visbyleden mellan kv Stenhuggaren och Terra Nova.

Tidplan
Planuppdrag gavs i regionstyrelsen 2016-06-16
Planförslaget har varit ute på samråd t o m den 4 februari 2018. Handlingarna revideras. 

Planförslaget förväntas sändas ut för granskning under 2020. 

Ärendenummer
MBN 2019/1262 (fd. BN 2015/661)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se

Visby Stora Törnekvior

Visby Stora Törnekvior

Syfte
Utbyggnad av Stora Törnekvior med anslutning till rondellen på Visbyleden vid kvarteret Stenhuggaren.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2016-12-07.

Detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden 2017-06-21 § 100 och vann laga kraft den 15 juli 2017.

Ärendenummer
BN 2016/9921  

Frågor besvaras av
planingenjör Lena Beckman
tfn 0498-269397, e-post: lena.beckman@gotland.se

Visby Visborg 1:9 (LEVA)

Visby Visborg 1:9 (LEVA)

Syfte
Undersöka om området kan kompletteras med bebyggelse och samtidigt behålla sina värden.

Planområdets läge
Nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.

Tidplan
Planuppdrag i regionstyrelsen 2013-11-21.
Samråd pågick under tiden 2017-11-02 t.o.m 2017-11-27.

Granskning beräknas ske under 2020. Planhandlingar och ytterligare information finns här.

Ärendenummer
MBN 2019/1231 (fd. BN 2014/1345)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se

Västerhejde Vibble 1:6 m.fl.

Västerhejde Vibble 1:6 m.fl.

Syfte
Möjliggöra för bostäder i form av radhusbebyggelse. Parkeringsplatser placeras i områdets ytterkanter för att skapa ett bilfritt område bland bostäderna.

Planområdets läge
Plansorådet ligger centralt i Vibble, ca 3 km från Visby. Planområdet nås via Toftavägen/Rakgatan.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2017-12-20. Samrådsförslag är under arbete och förväntas sändas ut för samråd under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1736  (fd. BN 2017/2202)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post: sara.lindh@gotland.se

Västerhejde Annex 1:1

Västerhejde Annex 1:1

Syfte
Upprätta detaljplan för att pröva möjligheten att tillskapa 9 stycken nya tomter för bostadsbebyggelse i skogsmiljö.

Planområdets läge
Området ligger innanför redan befintlig bebyggelse längs väg 562 mellan Visby och Stenkumla.

Tidplan
Planuppdrag gavs av byggnadsnämnden 2015-12-09.
Planförslaget har varit på samråd f.r.o.m. 2018-01-12 t.o.m. 2018-02-02. 

Byggnadsnämnden beslutade 21 juni 2018 § 155 att skicka ut planförslaget för granskning enligt 5 kap Plan & Bygglagen fr o m 24 juli 2018 t o m 28 augusti 2018.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-03-13 §54 att godkänna planförslaget och översända det till Regionfullmäktige för antagande.

Detaljplanen antogs av Regionfullmäktige 17 juni 2019 och vann laga kraft 2019-07-23.

Ärendenummer
MBN 2019/1271 (fd. BN 2015/6226)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Del av Väskinde Butter 6:22

Del av Väskinde Butter 6:22

Syfte
Möjliggöra för semesterby med cirka 32 uthyrningsenheter.

Planområdets läge
Området ligger cirka 1 mil norr om Visby i Brissundsområdet, Väskinde, väster om länsväg 149 och i direkt anslutning till Näckrosvägen.

Tidplan
Samråd har skett andra kvartalet 2016. Revidering av planförslaget pågår. Samråd beräknas ske 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1232 (fd. BN 2012/559)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Fårö Nors 1:12

Fårö Nors 1:12

Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för fritidshusbebyggelse genom tre till fyra fastigheter i skogsmiljö samt reglera rådande angöringsproblematik och samtidigt öka allmänhetens tillgänglighet till Bohakasandet,

Planområdets läge
Bohakasandet är en avskild havsvik ca 1,5 km väster om den populära badstranden Ekeviken på Fårö. Området är avskiljt och nås i dagsläget genom enskilda småvägar genom kulturlandskapet. Området är bebyggt av befintlig fritidshusbebyggelse, till stor del inom strandskydd, vilket ger en privatiserat intryck. 

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2017-11-22. Samrådshandlingar är under framtagande.

Ärendenummer
MBN 2019/1735 (fd. BN 2017/1905)

Frågor besvaras av

fysisk planerare Christian Björkman

tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Fårö Butleks 1:3

Fårö Butleks 1:3

Syfte
Pröva möjligheten att tillskapa åtta nya fastigheter för bostäder.

Planområdets läge
Området är beläget på nordvästra Fårö, norr om Ajkesträsk och cirka 500 meter sydväst Ajkesvik innanför Bohakasand.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-02-06
Samråd har skett mars-april 2016.

Miljö- och byggnadsnämnden förväntas besluta om granskning fjärde kvartalet 2019 med utskick om granskning första kvartalet 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1194  (fd. BN 2012/2268)

Frågor besvaras av
planarkitekt Annie Lovén
e-post: annie.loven@gotland.se

Fårö Lauter 1:139

Fårö Lauter 1:139

Syfte
Klarlägga förutsättningarna för utveckling av befintlig restaurang- och caféverksamhet jämte småskalig bostadsetablering inom området.

Planområdets läge
Området är beläget på Fårös västra sida vid Lautervik, norr om Gamlahamn

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-06-10.

Samrådshandlingar är under framtagande och samråd förväntas ske under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1261 (fd. BN 2015/590)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
Telefon: 0498-269064, E-post: christian.bjorkman@gotland.se

Fårö Lauter 1:10

Fårö Lauter 1:10

Syfte

Syftet med planläggningen är i korthet att pröva lämpligheten i tillskapandet av tre kompletterande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som natur-mark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).

Tidplan

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-06-18 § 122 med beslut om planuppdrag.

Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 §126 att sända ut förslaget för samråd. Planförslaget var utsänt för samråd mellan 2017-08-15 – 2017-09-11.

Planförslaget var utsänt för granskning fr o m 30 november 2018 t o m 6 januari 2019.

Efter granskning beslutade Miljö- och byggnämnden 2019-04-10 §94 att avsluta planuppdraget med hänvisning till Länsstyrelsens granskningsyttrande som hävdade risk för påtaglig skada på riksintressen enligt 4 kap. 1-2 §§ samt riksintresset enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Utöver detta gjorde Länsstyrelsen även bedömningen att planen skulle kunna komma att föranleda prövning enligt 11 kap 10 § punkt 3 med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. Föreslagen bebyggelsen ansågs inte heller kunna ses som komplettering förenlig med riksintressen enligt 4 kap 4 § Miljöbalken. 

Ärendenummer
MBN 2019/1264 (fd. BN 2015/994)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Fårö Svens 1:1

Fårö Svens 1:1

Syfte
Möjliggöra bostadsbebyggelse med 40-60 bostadsenheter.

Planområdets läge
Området är beläget norr och väster om Fårö kyrka

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-12-09.

Med hänvisning till rådande VA-situation på Fårö är det i dagsläget oklart när samråd kan förväntas ske.

Ärendenummer
MBN 2019/1270 (fd. BN 2015/6225)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Del av Hangvar Ire 1:188

Del av Hangvar Ire 1:188

Syfte
Möjliggöra bebyggelse för bostäder och turiständamål av olika karaktär.

Planområdets läge
Området ligger strax väster om länsväg 149 och söder om vägen som går ner till Ireviken.Översiktskarta som visar läget på planområdet
 

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-03-11.

Ingen tidplan kan sättas p g a att samhällsbyggnadsförvaltningen avvaktar exploatörens planhandlingar.

Ärendenummer
MBN 2019/1258 (fd. BN 2015/77)

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg
tfn 0498-269378, e-post: anders.rahnberg@gotland.se

 

Othem Strandridaregården 1

Othem Strandridaregården 1

Syfte
För att möjliggöra en försäljning av fastigheten är syftet med detaljplanen att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder, enligt uppdrag från regionstyrelsen. Genom det centrala läget och den kulturhistoriska miljön bedöms fastigheten utgöra ett trevligt område för småskalig bostadsetablering i samklang med kulturvärden.

Under planprocessen har också önskemål om att inkludera prövning av tillfällig vistelse som hotellverksamhet.

Planområdets läge
Området är beläget centralt i Slite samhälle med närhet till hamnen.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12.
Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd med planförslag 2016-12-07. Samråd skedde under januari 2017.
Granskning skedde i maj/juni 2017.

Efter arkeologisk utgrävning pågår revidering av planhandlingarna. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut för en andra granskning andra kvartalet 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1207 (fd. BN 2013/2073)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Othem Österby 1:229

Othem Österby 1:229

Syfte
Upprätta detaljplan för att möjliggöra för industri-/hamnändamål.

Planområdets läge
Området är beläget strax norr om Slite hamn.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-11-13.

Planuppdraget hålls vilande i väntan på Miljökonsekvensbedömning från exploatör.

Ärendenummer
MBN 2019/1208 (fd. BN 2013/1865)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Gammelgarn Gartarve 4:1

Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl

Syfte
Möjliggöra bostadsbebyggelse på privat mark. 12 villatomter, dagvattendamm.

Tidplan
Beslut om samråd i byggnadsnämnden den 7 december 2016.

Planförslaget var utsänt för granskning under kvartal 1 2019. Revidering av planhandlingarna pågår. Granskning av planförslaget förväntas ske under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1198 (fd. BN 2013/891)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

 

Tofta Krokstäde 1:51

Tofta Krokstäde 1:51

Syfte
Planen ska pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 28 fastigheter för bostadsändamål, som en komplettering till rådande bebyggelsestruktur. Tomterna placeras kring befintliga vägar – som föreslås förlängas genom planområdet – och en tillkommande vägslinga. Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1 300 m2. Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning. Naturmark med gångstigar placeras centralt i området. Mot öster regleras all mark som naturmark. Den skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken. Stigar genom området säkerställs.

Planområdets läge
Planområdet ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Tofta Södra:s östra del, cirka 20 km söder om Visby

Tidplan
Beslut om samråds togs av Miljö- och byggnämnden 2019-04-10 §89. Planförslaget var utsänt för samråd t o m 2019-06-28. Samrådshandlingar finns här.  

Revidering av planhandlingarna pågår. Med hänvisning till försvarets utökade verksamhet på Tofta skjutfält är det i dagsläget oklart när planförslaget kan sändas ut för granskning.

Ärendenummer

MBN 2019/1210 (fd. BN 2013/1374)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Tofta Sallmunds 4:1 (Tofta strand)

Tofta Sallmunds 4:1 (Tofta strand)

Syfte
Planförslaget ska möjliggöra rörlig camping och friluftsliv, hotell, service samt uthyrningsstugor. Bostäder i form av småhus ska prövas i anslutning till befintlig bebyggelse. Bostäder i form av flerbostadshus ska prövas vid Toftavägen. Bebyggelsen ska anpassas till Naturens förutsättningar och utformas med särskild hänsyn till landskapsbilden.

Planområdets läge
Planområdet ligger i södra Tofta, mellan stranden och Toftavägen. Närmste tätorter är Klintehamn (1,3 mil) och Visby (2 mil).

Tidplan
Planförslaget är utsänt för samråd fr o m 2019-12-03 t o m 2019-01-09. Planhandlingar och övrig information återfinns här: https://www.gotland.se/105343

Ärendenummer

MBN 2019/1218 (fd. BN 2011/527)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post: sara.lindh@gotland.se

Sanda Runne 1:26

Sanda Runne 1:26 m fl

Syfte
Möjliggöra bostadsbebyggelse på privat mark. 21 villatomter och 2 tomter för radhus (10 enheter).

Planområdets läge
Området ligger direkt öster om väg 140, strax söder om Västergarn.

Tidplan
Planen har varit utställd för samråd och granskning under 2016. 

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2018-12-19 §274 och vann laga kraft 14 februari 2019.

Ärendenummer
MBN 2019/1210 (fd. BN 2013/1374)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

 

Västergarn Ammor 1:42

Västergarn Ammor 1:42 m.fl.

Syfte

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, ca 20 tomter, inom östra delen av fastigheten Västergarn Ammor 1:42. Detaljplanen skall ge möjligheter att uppföra både fristående villor liksom parhus för permanent boende. Husen skall ligga i skogsmiljö där byggnadernas högsta nockhöjd styr byggnadernas höjd vilka hålls lägre mot Västergarnsvallen och tillåts vara högre i östra delen av fastigheten. Gröna kilar sparas för möjligheten att ta sig ut i omgivande natur i öster och ut mot Västergarnsvallen i väster. Fastighetsstorlekarna är reglerade till minsta tomtstorlek 1500 kvm respektive 1800 kvm. Området kring Västergarnsvallen regleras som allmän plats; Natur.

Planområdets läge
Området  är beläget cirka 250 m öster om väg 142 i Västergarn. Cirka 400 m söder Sandavägen.

Tidplan
Planuppdrag gavs av byggnadsnämnden 2013-10-09.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-05-22 §122 att ett förslag till detaljplan kunde sändas ut för samråd. Planförslaget är på granskning t o m 2021-05-07. Ytterligare information och planhandlingar finns här

Ärendenummer

MBN 2019/1233 (fd. BN 2011/1885)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Östergarn Falhammars 1:22

Östergarn Falhammars 1:22

Syfte
Möjliggöra för utveckling av pågående verksamhet för turismändamål. 32 uthyrningsstugor, reception med servicefunktioner samt område för rörlig camping.

Planområdets läge
Området ligger i Sandviken och gränsar till strandparti och havet i söder.

Tidplan
Granskning har skett tredje kvartalet 2014. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 2018-03-14. Planen vann laga kraft 2018-05-28. 

Ärendenummer
MBN 2019/1234 (fd. PLAN.2009.92042)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Östergarn Hallvide 1:10

Östergarn Hallvide 1:10

Syfte
Möjliggöra för bostadsbebyggelse på privat mark med 6 villatomter.

Planområdets läge
Området ligger i sydöstra delen av Katthammarsvik.

Tidplan
Granskning har skett andra kvartalet 2015.

Detaljplanen avvaktar avloppsreningsverkets utbyggnad i Katthammarsvik. Nytt avloppsreningsverk i Katthammarsvik förväntas stå klart tidigast 2021. Frågor angående avloppsreningsverket hänvisas till Tekniska förvaltningen, 0498-269000.

Ärendenummer
MBN 2019/1235 (fd PLAN.2004.42013)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Ardre Kaupungs 1:55 & 6:1

Ardre Kaupungs 1:55 & 6:1

Syfte
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten i att tillskapa fritidshusbebyggelse i skogslandskapet på fastigheterna Ardre Kaupungs 1:55 & Ardre Kaupungs 6:1. 

Planområdets läge
Området ligger i den östra utkanten av Ljugarns samhälle, strax norr om Folhammars raukområde och Vitvärs fiskeläge och består av de båda fastigheterna Kaupungs 1:55 och Kaupungs 6:1 som gränsar till varandra. Planområdet är tänkt att bli en naturlig fortsättning på den befintliga småskaliga fritidshusbebyggelsen längs med smultronvägen.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2017-11-22 §§ 209 & 210. 

Miljö- och byggnämnden har 2020-04-16 § 75 givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med upprättat förslag till detaljplan.

Planhandlingarna finns här samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 27 april 2020 t o m 20 maj 2020.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 20 maj 2020. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2020/1734).

Ärendenummer
MBN 2019/1731 (fd. BN 2017/1636 )

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se

Del av Hamra Storms 2:4

Del av  Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Miljö- och byggnämnden har den 26 augusti 2020 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med förslag till detaljplan.

Syfte
Syftet är att i anslutning till hamnen skapa en möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet som med olika intensitet kan ske året om. 

Planområdets läge
Planområdet består av fastigheten som innefattar den nya hamnen i Vändburg och är beläget söder om den gamla hamnen i Vändburg. 

Tidplan
Samråd sker fr o m 2020-09-07 t o m 2020-10-19. OBS! (Förlängd samrådstid) Information och tillhörande planhandlingar om samrådet finns 2020-09-07 att se här.

Samråd med förslag till detaljplanen har skett 2020-09-07 - 2020-10-19. Synpunkter har inkommit på förslaget och kommer nu att sammanställas och besvaras i en s k samrådsredogörelse. Eventuella revideringar i planhandlingarna kommer att göras och när detta är klart kommer det att redovisas för miljö- och byggnämnden som därefter kan besluta om att gå vidare i detaljplaneprocessen med granskning. I granskningsfasen kommer förslaget igen att presenteras med tillhörande eventuellt reviderade planhandlingar såsom plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse.

Beslut om granskning beräknas fattas av miljö- och byggnämnden under andra kvartalet 2021.

Ärendenummer
MBN 2020/900

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg
tfn 0498-269378, e-post: anders.rahnberg@gotland.se

 

 

Näs Drakarve 1:129

Näs Drakarve 1:129 samt del av Näs Drakarve 1:38

Syfte
Detaljplanen syftar dels till att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby då dessa är placerade på mark, som i dag är reglerad som parkmark

Planområdets läge
Planområdet ligger i Nisseviken och är en del av ett befintligt kustnära turismområde. Området gränsar till fritidshusområde i norr och väster.

Tidplan
Samråd med planförslaget har skett och ärendet kommer sändas ut på granskning i augusti-september 2017.

Granskning med planförslaget pågick t o m den 4 september 2017. Detaljplanen beräknas antas i juni 2018.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen juni 2018 och den vann laga kraft i juli 2018.
 

Ärendenummer
BN 2015/6008

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg
tfn 0498-269378, e-post: anders.rahnberg@gotland.se

eller
planingenjör Lena Beckman
tfn 0498-269397, e-post: lena.beckman@Gotland.se

 

Vamlingbo Austre 1:9 m fl

del av Vamlingbo Austre 1:9 m.fl.

Syfte
Tillskapa 8 nya fastigheter för ny bostadsbebyggelse för både permanent bruk och fritidsändamål. Planförslaget säkerställer att bebyggelse inom planområdet kan tillskapas med omsorg om befintlig bebyggelse som har visst kulturhistoriskt värde.

Planområdets läge
Området är beläget på storsudret i Vamlingbo socken på södra delen av Gotland.

Tidplan
Detaljplanen var ute på samråd under september-oktober 2016. Förslaget var utställt för granskning fr o m 21 september 2018 t o m 22 oktober 2018.

Förslaget avvaktar en ny VA-utredning.

Planförslaget förväntas skickas ut för en andra granskning under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1219 (fd. BN 2011/677)

Frågor besvaras av
fysisk planerare Christian Björkman
tfn 0498-269064, e-post: christian.bjorkman@gotland.se