§ 130 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/9296
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 130
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

· Förhandlingsprotokoll
2003-03-03 Tvisteförhandling enligt MBL § 10 för brott mot MBL § 11

· Regiondirektörens beslut ang. rättegångsfullmakt för kommunjurist Patrik Pettersson.

· Ekonomidirektörens beslut ang. upphandlingar perioden 2003-01-01--03-31

· Serveringstillstånd perioden 2003-03-26--2003-04-22.

Register