§ 129 Ansökan klimatinvesteringsprogram (Klimp)

Utskrivet från: http://gotland.se/9294
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 129
Ansökan klimatinvesteringsprogram (Klimp)

KS 2003/0174-10
- Ledningskontoret 2003-04-08 med ansökan
Naturvårdsverket administrerar det nya statliga stödet till klimatinvesteringsprogram (Klimp) som riksdagen inrättade 2002 och som omfattar totalt 900 mnkr för åren 2002-2004. Klimp kommer att styras av en (ännu inte klar) förordning. Ett särskilt organ, Rådet för investeringsstöd, som regeringen utsett för beslut i LIP-frågor (lokala investeringsprogram) kommer att fatta beslut om "Klimp-bidrag". 1 maj 2003 är sista ansökningsdatum för den första omgången och nästa tillfälle blir 1 april 2004. Ansökningar som inte fyller de krav som preciseras i förordning och föreskrifter kommer att avslås. Om man inte kommit långt på väg i arbetet med sitt klimatinvesteringsprogram rekommenderar Naturvårdsverket att man väntar till nästa år,. Under 2003 kommer sammanlagt högst 300 mnkr att fördelas.

Enligt utkast till förordning kan bidrag erhållas för program "med åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Klimatinvesteringsprogrammen kan innehålla åtgärder inom energi-, avfalls- och transportområdena men även inom andra sektorer och syfta till såväl minskning av utsläppen av växthusgaser som energiomställning och besparing av energi. Programmen skall utarbetas i samverkan med andra aktörern…". Bidrag kan även erhållas för administration av programmet.

Ledningskontoret har utarbetat förslag till ansökan för 13 projekt samt ansökan om bidrag till administration (projekt nr 14). Ansökan omfattar totalt drygt 31 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ansökan i överensstämmelse med förslaget inges till Naturvårdsverket.

  • Ledningskontoret får i uppdrag att ansvara för vidare kontakter gällande ansökan med Naturvårdsverket och med åtgärdsansvariga på Gotland.

  • Regiondirektören, eller av denne utsedd tjänsteman, utses till attestant för utbetalningar inom Gotlands kommuns investeringsprogram till åtgärder vilka av Naturvårdsverket godkänts som bidragsmottagare och i övrigt uppfyller författningsenliga villkor och kommunens villkor för godkänd rekvisition.

  • När beslut om bidrag föreligger tecknas avtal mellan Gotlands kommun och de åtgärdsansvariga för åtgärder som inte avser kommunal verksamhet enligt den avtalsmall som upprättats för de lokala investeringsprogrammen.

  • Utbetalning av bidrag till enskilda åtgärder sker under förutsättning att bidrag från Naturvårdsverket utbetalats till Gotlands kommun.

Register