§ 127 Rätt till tjänstledighet för anställda över 60 år

Utskrivet från: http://gotland.se/9293
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 127
Rätt till tjänstledighet för anställda över 60 år

Ppu § 14
KS 2003/0203-02
- (Kommunfullmäktige 2002-08-19, § 102)
- Ledningskontoret 2003-03-31
Kommunfullmäktige biföll i augusti 2002 motion om rätt för personal med fast anställning i Gotlands kommun att få tjänstledighet med löneavdrag när de fyllt 60 år. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer för tillämpningen.

Ledningskontoret har utarbetat förslag som tillstyrkts av personalpolitiska utskottet. Det utarbetade förslaget avser närmast förfarandet som behandlas som en skriftlig överenskommelse om ledighetens "utformning" och längd. Lönen sänks i motsvarande grad som tjänstledigheten och den anställde kan inte "återgå i full tjänst" i förtid.

Regiondirektör Bo Dahllöf informerar om de fackliga synpunkterna på förslaget.

LEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN:

- "Chef och den anställde kommer överens om ledighetens utformning.

- Ledigheten gäller för bestämd period och ingen rätt finns till återgång i full tjänst i förtid.

- Ledigheten ger löneavdrag motsvarande sänkningen i sysselsättningsgrad.

- Uppföljning sker vid varje årsskifte om hur många anställda över 60 år som sänkt sin sysselsättningsgrad av ledningskontoret."

Kommunstyrelsens beslut

  • De föreslagna riktlinjerna fastställs.

Register