§ 126 Riktlinjer för regelbunden fysisk aktivitet för anställda

Utskrivet från: http://gotland.se/9292
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 126
Riktlinjer för regelbunden fysisk aktivitet för anställda

Ppu § 13
KS 2003/0064-02
- (Kommunfullmäktige 2001-02-19)
- Ledningskontoret 2003-03-23
Kommunfullmäktige behandlade i februari 2001 en motion med förslag att anställda i Gotlands kommun skulle erbjudas regelbunden fysisk aktivitet under arbetstid och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för det.
Ledningskontoret har utarbetat förslag som tillstyrkts av personalpolitiska utskottet. Riktlinjerna innebär att kommunen erbjuder de anställda möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet en timme per vecka under arbetstid. Utformningen av aktiviteter m.m. beslutas av förvaltningarna, som ska analysera orsakerna till sjukfrånvaron och ange mål för friskvårdsinsatsen, samt "tidsbestämma" den. Inga medel tillskjuts utan kostnaderna får täckas av ordinarie anslag. Krav på uppföljning ställs enligt en specificerad mall.

LEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN:

- "Förvaltningarna erbjuder de anställda regelbunden fysisk aktivitet under arbetstid en timme per vecka.

- Satsningen sker inom budgetram.

- Uppföljningen av insatserna sker enligt den av ledningskontoret föreslagna mallen".

Kommunstyrelsens beslut

  • De föreslagna riktlinjerna fastställs.

Register