§ 118 Tilläggsanslag. Genomförande av folkomröstning om EMU

Utskrivet från: http://gotland.se/9291
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 118
Tilläggsanslag. Genomförande av folkomröstning om EMU

AU § 85
KS 2003/0114-04
- Valnämnden 2003-03-05
Valnämnden har hemställt om 1,1 mnkr i tilläggsanslag för att kunna genomföra folkomröstningen om Sveriges deltagande i valutaunionen EMU. Omröstningen äger rum 14 september 2003. Ledningskontoret föreslår att medel beviljas och anvisas ur kommunens eget kapital.

Kommunstyrelsens beslut

  • Valnämnden beviljas 1,1 mnkr i tilläggsanslag för genomförande av folkomröstningen 2003. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Register