§ 117 Remiss. Framtidsplan för järnvägen m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/9288
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 117
Remiss. Framtidsplan för järnvägen m.m.

AU § 84
KS 2003/0013-10
- Banverket 2003-01-15
- Ledningskontoret 2003-04-07
Inom ramen för pågående långsiktiga planering av transportinfrastrukturen har Banverket regeringens uppdrag att upprätta en nationell banhållningsplan för perioden 2004-2015 och Vägverket en motsvarande plan för vägtransportsystemet. I Banverkets förslag ingår bl.a. underhåll och upprustning av Nynäsbanan och under periodens sista del (2012-2015) åtgärder för att öka kapaciteten på den södra delen mellan Västerhaninge och Nynäshamn. På Sångadals- och Tjustbanorna (Linköping-Kalmar och anslutningen Oskarshamn-Berga) föreslås från mitten och slutet av perioden (2008-2015) teknik som bl.a. ska medföra att kapaciteten ökar. I slutet av planperioden föreslås också åtgärder för att öka kapaciteten och förkorta restiderna på sträckorna Kalmar - Karlskrona och Kalmar - Göteborg. I Vägverkets förslag ingår fortsatta trafiksäkerhetsåtgärder på E22 Karlskrona-Oskarshamn och Oskarshamn-Norrköping.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande i vilket åtgärderna tillstyrks.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Register