§ 116 Remiss. Egendomsskatter. SOU 2003:3

Utskrivet från: http://gotland.se/9286
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 116
Remiss. Egendomsskatter. SOU 2003:3

AU § 83
KS 2003/0034-10
- Finansdepartementet 2003-01-24
- Ledningskontoret 2003-03-28
Finansdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Egendomsskattekommitténs delbetänkande (SOU 2003:3) i vilket bl.a. föreslås införande av regel för att dämpa uttaget av fastighetsskatt vid höjda taxeringsvärden. Om taxeringsvärdet på en småhusenhet m.fl. objekt höjs ska höjningen fördelas proportionellt mellan då år som återstår fram till nästa fastighetstaxering. Dämpningsregeln föreslås träda i kraft 1 juli 2003 och tillämpas första gången för småhusenheter vid 2004 års taxering, för hyreshus vid 2005 års taxering och för lantbruksenheter vid 2006 års taxering. Utredningen föreslår också att arvsbeskattningen avskaffas för efterlevande make och sambo. Finansieringen av det senare förslaget föreslås ske genom en höjning av stämpelskatten för fysiska personer vid förvärv av fast egendom m.m. Utredningen beräknar att skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna vid en fortsatt prisuppgång blir mindre än om hela höjningen skulle slå igenom på en gång. Den varaktiga bruttoeffekten beräknas till mellan 410 och 480 mnkr.

Ledningskontoret föreslår bl.a. att förslaget om dämpningsregel i sig tillstyrks men att den inte är någon tillfredställande lösning för hushåll med låga inkomster i områden med kraftigt stigande fastighetspriser, vilket får konsekvenser för kommunal service. Arbetsutskottet har föreslagit att yttrande ska avges i överensstämmelse med ledningskontorets förslag.

Yrkande:
  • Roy Hansson (m) yrkade, med instämmande av Birgitta Eriksson (m) och Bror Lindahl (fp), att Gotlands kommun skulle avge yttrande med följande lydelse:

FASTIGHETSSKATTEN

Det finns inga dämpningsregler i världen som kan rättfärdiga den omoraliska fastighetsskatten. En skatt som tas ut på fiktivt värde utan hänsyn till den skattskyldiges betalningsförmåga.
För Gotland kan det befaras att fastighetsskatten, utöver det att skatten orättfärdigt drabbar enskilda människor, även kan komma utarma den gotländska landsbygden genom att fortsatt permanentboende kan minska. Detta därför att människor med låga inkomster inte länge kan betala fastighetsskatten. En dämpningsregel ändrar ingenting i sak, möjligen dras plågan ut något över tiden.

ARVS- OCH GÅVOSKATTEN

Dessa skatter drabbar särskilt hårt ett län som Gotland med betydande andel mindre företag varav många är jordbruksföretag. I många fall försvåras eller omöjliggörs generationsskifte i familjeföretag genom nuvarande arvs- och gåvoskatter. Det är därför högst rimligt att denna form av beskattning snarast avvecklas för att säkerställa att landsbygden inte fortsätter utarmas och för att säkerställa tillväxt av ekonomin.
När det gäller ikraftträdande av slopad arvsskatt mellan makar är det viktigt att detta sker retroaktivt från 2003-01-01. När det nu finns förslag om avskaffande bör det gälla alla som drabbas av sorg under året och inte vara beroende av tidsutdräkt av ett besluts politiska behandling.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till yttrande och Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag.
  • Reservation:
    Roy Hansson (m) Birgitta Eriksson (m) och Bror Lindahl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och beklagade att Gotlands kommun avstått från att påtala de negativa konsekvenserna av arvs- och gåvoskatten.

Register