§ 108 Upplåtelse av fastigheten Visby Växthuset 11

Utskrivet från: http://gotland.se/9284
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 108
Upplåtelse av fastigheten Visby Växthuset 11

Au § 74
KS 2003/0180-25
- Tekniska nämnden 2003-03-26, § 65
Tekniska nämnden föreslår att fastigheten Visby Växthuset 11 ska upplåtas med tomträtt till Visby Självflytt; den av de intressenter som anmält sitt intresse vars planer ger bästa utnyttjandet av fastigheten. Fastigheten ligger vid Österbyväg (Slitevägen). Byggnaderna är mogna för rivning. Enligt förslaget till tomträttsavtal erläggs 200 000 kr för byggnaderna, vilket inkluderar värdet av anslutningar till VA-nätet, och en tomträttsavgäld på 18 000 kr per år under den första tio-årsperioden. En byggnad ska (vid vite) uppföras till ett värde av minst 1,5 mnkr. Avtalet tillförsäkrar Gotlands kommun servitut för att kunna anlägga den gång- och cykelväg som anges i detaljplan för tomträtten.

Tekniska förvaltningen hade efter arbetsutskottets sammanträde och efter fortsatta förhandlingar föreslagit vissa förändringar i bl.a. förslaget till tomträttsavtal.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun upplåter fastigheten Visby Växthuset 11 med tomträtt till Visby Självflytt/Abas Mustafa i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till tomträttsavtal, varvid köpeskillingen för byggnaderna m.m. ska erläggas 31 december 2003 och tomträttsavgäld börja erläggas fr.o.m. 1 januari 2004.

Register