§ 128 Ansökan om regionala utvecklingsmedel. Besöksplats Roma Kungsgård

Utskrivet från: http://gotland.se/9283
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

Ks § 128
Ansökan om regionala utvecklingsmedel. Besöksplats Roma Kungsgård

RegU § 19
KS 2002/0464-14
- Ansökan 2003-03-28
- Ledningskontoret 2003-04-10
Intresseföreningen Roma Kungsgård har ansökt om drygt 1,7 mnkr i regionala utvecklingsmedel 2003 för att, tillsammans med Romateatern, bygga upp en nationell kulturmötesplats och en gotländsk besöksplats som har öppet året runt. Projektet omsluter drygt 4,8 mnkr 2003 och övriga större finansiärer är EU Mål 2 Öarna (ca 1,2 mnkr) och Statens Fastighetsverk (ca 1 mnkr). Projektet pågår mellan 2003 och 2005 och efter att under fas 1 (2003) ha utarbetat förutsättningarna inleds investeringar och ombyggnad 2004. Regionala utvecklingsutskottet har tillstyrkt ansökan.

Yrkande:
  • Roy Hansson (m) yrkade dels att ansökan skulle bifallas under förutsättning att projektet delades upp i flera etapper, dels att Gotlands kommun inte skulle ta aktiv roll i styrelsen för "Besöksplats Roma Kungsgård" (vilket angivits på sidorna 11 och 12 i den projektbeskrivning som ingår i ansökan).

Ordföranden ställde proposition på regionala utvecklingsutskottet s förslag och Roy Hanssons yrkande och förklarade sig anse att regionala utvecklingsutskottets förslag vunnit majoritet. Han ställde sedan proposition på Roy Hanssons andra yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsen avslagit det.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet beviljas medfinansiering med högst 1 772 096 kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Beslutet avser perioden 1 januari t.o.m. 31 december 2003 och gäller under förutsättning att projektet beviljas medel från Mål 2 Öarna. Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 29 februari 2004.

  • Regionala utvecklingsteamet ska informera den sökande om övriga villkor.

Register