§ 122 Ansökan om utvecklingsbidrag för alkoholförebyggande insatser

Utskrivet från: http://gotland.se/9282
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 122
Ansökan om utvecklingsbidrag för alkoholförebyggande insatser

AU § 89
KS2003/0112-86
- Länsstyrelsen 2003-03-03
- Ledningskontoret 2003-03-21
Länsstyrelsen har inbjudit kommunen att söka s.k. utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Bakgrunden är riksdagens handlingsplaner och de medel, 150 mnkr, som regeringen avsatt för att förstärka insatserna i kommunerna. Ledningskontoret förslår att kommunen ansöker om drygt 400 000 kr, vilket skulle komplettera det anslag (1 mnkr) som kommunstyrelsen disponerar 2003 för alkoholförebyggande insatser för ungdomar. Av det satsas drygt 440 000 kr på de insatser som avses i ansökan: "Tillgänglighetsbegränsning", "Opinionsbildning och kunskapsförmedling", "Metodutveckling för att påverka attityder och vanor", samt "Stöd i föräldraskapet". Arbetet avses drivas under 2003 av ledningskontorets folkhälsoteam med SAMO-G som referensgrupp.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel i enlighet med upprättat förslag.

Register