§ 121 Revisionsskrivelse. Uppföljning av den lokala handlingsplanen

Utskrivet från: http://gotland.se/9281
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 121
Revisionsskrivelse. Uppföljning av den lokala handlingsplanen

AU § 88
KS 2003/0121-90
- Revisionsskrivelse 2003-02-24
- Ledningskontoret 2003-03-28
Gotlands kommuns revisorer har låtit granska uppföljningen av den lokala handlingsplanen (för utveckling av hälso- och sjukvården). Det har skett gemensamt med revisorerna i ett urval landsting och utgått från fem frågor. Den kortfattade rapporten utgörs av svaren på frågorna. Revisorernas synpunkter gäller möjligheterna att följa upp medelstillskotten och planens antagande. Revisorerna vill bli informerade om vilka åtgärder rapporten föranlett eller kommer att föranleda.

I rapporten redovisas hur hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden fördelat de ramtillskott som erhållits för 2002. Hälso- och sjukvårdsnämnden, ramökning 4,5 mnkr (5,2 mnkr fördelat), social- och omsorgsnämnden ramökning 1,9 mnkr (1,2 mnkr fördelat. I rapporten anges 1,1 mnkr). Att medelstillskottet sker i form av generell ramutökning försvårar i någon mån uppföljningen av de ekonomiska åtagandena, anser revisorerna. Handlingsplanen, preciserad i checklistan, anges i rapporten. Revisorerna anser det märkligt att planen inte fastställdes av kommunfullmäktige.

Planen fastställdes av kommunstyrelsen i december 2001 (§ 330). Kommunstyrelsen följde de då berörda nämndernas förslag till modell för fördelningen av statsbidraget och gav direktivet att nämnderna i budgetarbetet årligen skulle ange önskvärda utvecklingsinsatser och årligen redovisa resultatet av genomförda insatser. Den första uppföljningen - som också enligt förutsättningarna för statsbidraget - ska redovisas till Socialstyrelsen behandlades och godkändes av kommunstyrelsen i februari. (§ 62).

Ledningskontoret redogör för de krav på uppföljning som är förknippade med statsbidraget och att kommunen utvidgat uppföljningen också till den "primärkommunala" delen av verksamheten, vilket inte är obligatoriskt. Uppföljningen och utlåtandet föreslås utgöra kommunstyrelsens svar till revisorerna.

Kommunstyrelsens beslut

  • Som svar till revisorerna översänds ledningskontorets utlåtande och rapporten från uppföljningen.

Register