§ 114 Motioner. Medborgarförslag. Åtgärder för ökat valdeltagande

Utskrivet från: http://gotland.se/9280
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 114
Motioner. Medborgarförslag. Åtgärder för ökat valdeltagande

AU § 81
KS 2002/0440-10, KS 2003/0072-11, KS 2003/0074-10 och KS 2003/0085-10
- Motioner 2002-11-04, 2003-02-17 (ink), 2003-02-17 och 2003-02-17
- Ledningskontoret 2003-03-12
Medborgarförslag och omröstningar m.m. över Internet.
Hans-Åke Norrby m.fl. (mp) har i motion föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag "att ta fram ett forum där medborgarförslag skall kunna lämnas". På Gotlands kommuns hemsida på Internet föreslås också möjligheter skapas för allmänheten att framföra förslag och synpunkter. Möjligheterna att - försöksvis - anordna "elektroniska samråd och omröstningar" föreslås utredas, liksom frågan hur dessa skulle kunna utgöra beslutsunderlag.

Valdeltagande m.m.
Luis Barnes m.fl. (v) har i motion yrkat att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta med demokratifrågor i syfte att öka valdeltagandet och medborgarinflytandet; ett sätt vore att tillsätta en arbetsgrupp för demokratifrågor.

Medborgarförslag.
Eva Nypelius (c) har i motion hemställt att systemet med medborgarförslag ska införas på försök under en två-årsperiod och att information om tillvägagångssättet ska publiceras på Gotlands kommuns hemsida på Internet, samt att hemsidan ska utvecklas så, att medborgarna där kan framföra synpunkter och få dem besvarade.

Demokratiberedning.
Roy Hansson (m) har i motion hemställt att kommunfullmäktige ska tillsätta en demokratiberedning med uppgift att framlägga förslag i syfte att öka medborgarinflytandet.

Ledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla samtliga motioner på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att utarbeta "förslag på nya former som kan öka de gotländska medborgarnas demokratiska engagemang". Arbetet ska vara klart senast i juni 2004. Kostnaderna för gruppens arbete föreslås behandlas i samband med beredningen av budget för 2004.

MEDBORGARFÖRSLAG:
Genom en ändring i kommunallagen är det sedan 1 juli 2002 möjligt för kommunfullmäktige att ge dem som är folkbokförda i kommunen initiativrätt i fullmäktige (medborgarförslag). Föreningar o.dyl. kan inte ges denna rätt men kan stödja ett enskilt (eller flera enskildas) initiativ. Fullmäktige får inte pröva initiativet. Om frågan avser ärende som ska behandlas av nämnd får fullmäktige överlämna ärendet dit. Beredningstvång gäller och samma regler som för motioner ska tillämpas; d.v.s. beredningen bör vara avslutad inom ett år. Är den inte det ska vad som framkommit dittills anmälas och kommunfullmäktige får avskriva förslaget från vidare handläggning. Fullmäktige ska i sin arbetsordning ge föreskrifter om beredningen. En fråga som då ska regleras är om initiativtagaren ska ges yttranderätt vid behandlingen av förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionerna bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att framlägga förslag till åtgärder "som kan öka de gotländska medborgarnas demokratiska engagemang".

  • Arbetet får bedrivas i etapper men ska vara slutfört och redovisat senast i juni 2004.

  • Frågan om finansiering hänskjuts till budgetberedningen.

Register