§ 120 Direktiv. Hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning

Utskrivet från: http://gotland.se/9279
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 120
Direktiv. Hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning

AU § 87
KS 2003/0103-90
- Kommunstyrelsen 2002-04-19, § 166
- Ledningskontoret 2003-03-05
Ledningskontoret har framlagt förslag till direktiv, i form av arbetsbeskrivning, och tidplan för den utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning som kommunstyrelsen gett ledningskontoret i uppdrag att tillsätta (§ 116/2002).

Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppläggningen, utse en styrgrupp och uppdra åt regiondirektören att tillsätta en projektledningsgrupp för att genomföra utredningen, samt se till att såväl styrelsen som hälso- och sjukvårdsnämnden hålls informerade om arbetet.

Målet för utredningens föreslås vara att skapa ökad framförhållning och kunskap om de förutsättningar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i syfte att underlätta prioritering mellan resurser och behov. Den nu beskrivna uppläggningen avser två faser, beräknade till sex respektive nio månader. Behov av konsultstöd kan ev. uppkomma och den frågan liksom direktiv för det arbetet föreslås avgöras under utredningsarbetet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget till arbetsbeskrivning och tidplan godkänns i princip.

  • Regiondirektören får i uppdrag att tillsätta projektledningsgrupp med ansvar för genomförande av utredningen.

  • Kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortlöpande hållas informerade om utredningens bedrivande.

  • Styrgrupp skall utses vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Register