§ 113 Motion. Planering för bostadsbyggande i Burgsvik

Utskrivet från: http://gotland.se/9278
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 113
Motion. Planering för bostadsbyggande i Burgsvik

AU § 80
KS 2002/0260-23
- Motion 2002-05-13
- Kommunstyrelsen 2002-12-12, § 311
- Kommunfullmäktige 2003-02-17, § 46
Torsten Gislestam (c) och Lars Thomsson (c) har i motion föreslagit att den mark som Gotlands kommun äger i Burgsvik ska planeras för att tillgodose behovet av bostäder.

Kommunstyrelsen behandlade motionen i december 2002 och föreslog att den skulle anses besvarad med de redovisningar som byggnadsnämnden och tekniska nämnden lämnat. Av redovisningarna framgick att behovet av planlagd mark för villatomter och hyresrätter var tillgodosett och ny detaljplanering inte är befogad. Kommunfullmäktige beslöt emellertid att återremittera motionen för att det skulle klargöras vilka tomter som var disponibla. Ledningskontoret har från de aktuella nämnderna inhämtat en karta där de begärda uppgifterna framgår. Med den kompletteringen föreslås att motionen anses besvarad med avgivna yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens och tekniska nämndens redovisningar.

Register