§ 112 Slutredovisningar Stuxgården, Gråboskolan etapp 1, Terra Novaskolan

Utskrivet från: http://gotland.se/9277
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2003-04-24

KS § 112
Slutredovisningar Stuxgården, Gråboskolan etapp 1, Terra Novaskolan

Au § 79
KS 2002/0532 och 0533-29, samt KS 2003/0149-29
- Tekniska nämnden 2002-12-18, § 303 och § 302,
samt 2003-03-03, § 42
- Ledningskontoret 2003-03-26
Tekniska nämnden har lämnat slutredovisningar för om- och tillbyggnaden av Stuxgården och ombyggnaden av Gråbo-skolan, etapp 1, samt om- och tillbyggnaden av Terra Novaskolan, hus 02.

(Anm: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt understigande 2 mnkr, kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mnkr och kommunfullmäktige objekt över 10 mnkr.)

Objekt

Beräknad produktions- kostnad

Redovisad investerings- utgift

Anvisade medel

Över-/under­skott

Stuxgården

20 650 000 kr
(11 223 kr/kvm)

213 50 948 kr
(11 604 kr/kvm)

21 281 208 kr

(varav period. under­håll ca 2,2 mnkr)

Försäkring: 940 000 kr

- 69 740 kr

Gråboskolan, etapp I

24 100 000 kr
(13 464 kr/kvm)

24 335 000 kr
(13 595 kr/kvm)

24 276 668 kr

(varav period. under­håll ca 13,4 mnkr)

- 59 221 kr

Terra Nova­skolan

2 400 000 kr
(17 143 kr/kvm)

2 614 632 kr
(18 676 kr/kvm)

2 539 749 kr
(varav period. underhåll ca 141 000 kr)

- 74 883 krUnderskotten har täckts ur kommunens eget kapital i 2002 års bokslut.
Kommunstyrelsens beslut
  • Slutredovisningen för om- och tillbyggnaden av Terra Novaskolan, hus 02, godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Slutredovisningarna för om- och tillbyggnaden av Stuxgården och ombyggnaden av Gråbo-skolan, etapp 1 godkänns.