§ 107 Detaljplan för del av Visby Abborren 9 m.m. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/9276
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 107
Detaljplan för del av Visby Abborren 9 m.m. Utställning

AU § 73
- Detaljplan förslag 2003-01-27
- Byggnadsnämnden 2003-02-12, § 5
Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för del av Visby Abborren 9. Planens syfte är att möjliggöra tillbyggnad av Visby lasarett för en ny dialysavdelning i nuvarande grönområde i den sydvästra delen av lasarettsområdet.

Länsstyrelsen har under samrådet kommenterat frågan om strandskydd och det förordnade naturreservatet Gotlandskusten. Planen förutsätter att strandskyddet och det förordnade naturreservatet hävs.

Ledningskontoret har inga synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget tillstyrks.

Register