§ 119 Ansvar för tillsyn enligt tobakslagen. Taxa för tobakstillsyn

Utskrivet från: http://gotland.se/9275
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 119
Ansvar för tillsyn enligt tobakslagen. Taxa för tobakstillsyn

AU § 86
KS 2003/0204-00
- Ledningskontoret 2003-04-01
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska överta ansvaret för den tillsyn som enligt tobakslagen åvilar kommunen och som nu åvilar miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avsikten är att samordna denna tillsyn med den som sker enligt alkohollagen. Resurserna för det, som nu Styrelsen för konsult och service svarar för, behöver förstärkas motsvarande en halvtidstjänst. För att finansiera kostnaderna för det föreslås tillsynen avgiftsbeläggas. Ett förslag till taxa har utarbetats som beräknas inbringa drygt 300 000 kr per år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Uppgiften att svara för de tillsynsuppgifter som åligger kommun enligt tobakslagen ska överföras från miljö- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen och reglementena ändras i berört avseende.

  • Upprättat förslag till taxa för tillsynsavgifter för tobaksförsäljning fastställs.

Register