§ 111 Kommunalt åtagande avs. badplatser m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/9274
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 111
Kommunalt åtagande avs. badplatser m.m.

AU § 78
KS 2001/0522-14
- (Kommunfullmäktige 2001-10-15, § 141)
- Ledningskontoret 2003-03-27
Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen och Gotlands Turistförening överväga och föreslå ambitionsnivå och åtgärder för renhållning av stränderna på Gotland för den rörliga turismen. Till utredningen har också överlämnats frågan om utrustning m.m. för badvakter och livräddningsinsatser vid Tofta strand. Frågan väcktes i en motion och syftade inte till ytterligare kommunala åtaganden utan att näringen engagerades.

Ledningskontoret har nu framlagt resultatet av utredningen, som breddat översynen till att gälla kommunens totala åtaganden vid badplatser, eftersom renhållningen inte kan isoleras från drift och underhåll av anläggningarna. Kontoret föreslår att åtagandet avs. badplatser bedrivs i oförändrad omfattning under 2003 inom ramen för fastställd budget. Frågan om åtagandets omfattning fr.o.m. 2004 - A. att behålla nuvarande nivå eller B. höja den på ett i så fall begränsat antal platser (15) föreslås behandlas i samband med budget för 2004. I båda fallen krävs att tekniska nämndens anslag förstärks; i alternativ A med ca 250 000 kr och i alternativ B med ca 450 000 kr vartill kommer ett investeringsanslag på ca 800 000 kr. Underhållet på befintliga anläggningar är eftersatt. Att anpassa åtagandet efter nuvarande den ekonomiska ramen har inte vara ett realistiskt alternativ. Utredningen redovisas i PM 2003-03-25. (Alternativ A är I och B är III).

Plan- och bostadskommittén behandlade en lägesrapport vid dess sammanträde i mars). Inga ytterligare åtaganden föreslås vad gäller frågan om kostnaderna för utrustning och livräddning.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommuns åtagande beträffande badplatser ska inte ändras under 2003 och bedrivas inom ramen för fastställd budget.

  • Frågan om omfattningen av åtagandet fr.o.m. 2004 ska ytterligare övervägas och beredas av arbetsutskottet i samband med budget för 2004.

Register