§ 110 Energirådgivning 2003-2007

Utskrivet från: http://gotland.se/9273
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 110
Energirådgivning 2003-2007

Au § 77
KS 2003/0100-37
- Ledningskontoret 2003-03-27
- Energibyrån Gotland 2003-02-26
Mot bakgrund av nyinrättat statsbidrag och inkommet erbjudande från konsultföretaget Energibyrån Gotland har ledningskontoret aktualiserat frågan om att inrätta kommunal energirådgivning fr.o.m. innevarande år t.o.m. utgången av 2007. Erbjudandet kan emellertid inte antas utan upphandlingsförfarande. Den tidigare bedrivna rådgivningen (till privatpersoner) upphörde 2002 efter att ha pågått med statsbidrag fr.o.m. 1999. Staten har förstärkt resurserna för bl.a. energirådgivning under perioden 2003-2007. Stödet är relaterat till antalet invånare och skulle för Gotlands kommuns del uppgå till 290 000 kr per år och förutsätter minst en halvtidstjänst och att rådgivningen också riktar sig till små och medelstora företag.

Ledningskontoret har föreslagit att kommunal energirådgivning motsvarande (minst) en halvtidstjänst ska bedrivas under stödperioden och att byggnadsnämnden ska ansvara för verksamheten. Statsbidraget bedöms kunna räcka till mellan 50-60% tjänst. Frågan om utökning till en heltidstjänst föreslås behandlas i samband med budget för 2004.

Arbetsutskottet beslöt bl.a. att ledningskontoret till kommunstyrelsens sammanträde skulle inhämta kompletterande uppgifter från stadsarkitektkontoret. Regiondirektören Bo Dahllöf föreslår att byggnadsnämnden ska få i uppdrag att erbjuda energirådgivning inom ramen för det statliga bidraget och att erbjudandet från Energibyrån ska avböjas.

Yrkande:
  • Roy Hansson (m) yrkade att energirådgivningen skulle bedrivas i egen (kommunal) regi under återstoden av 2003 men att verksamheten skulle upphandlas fr.o.m. 1 januari 2004.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Roy Hanssons  yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Byggnadsnämnden ska inom ramen för det statliga bidraget och under den period som bidraget utgår erbjuda energirådgivning.

  • Inkomna erbjudanden föranleder ingen åtgärd av kommunstyrelsen.

Register