§ 106 Kongresshall

Utskrivet från: http://gotland.se/9272
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 106
Kongresshall

AU § 70
KS 1998/01528-28
- (Kommunfullmäktige 1998-10-12, § 161 och 1999-02-08, § 62)
- Ledningskontoret 2003-03-26
Bakgrund: Kommunfullmäktige godkände i oktober 1998 i princip de framlagda planerna på att anlägga en kongresshall i Kasernen 3 i Visby. Hallen skulle också tillgodose Högskolans behov av lokaler. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att bl.a. fortsätta utredningen om ägande, finansiering och drift av kongresshall. I februari 1999 aktualiserade kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige bl.a. frågan om finansieringen. Kommunfullmäktige beslöt att det fortsatta planeringsarbetet för utbyggnaden på högskoleområdet skulle innefatta uppförandet av en kongresshall och gav kommunstyrelsen i uppdrag att söka stöd eller bidrag för uppförandet.

Sedan frågorna om finansiering via stat och EU klarlagts har ledningskontoret nu framlagt förslag om att förverkliga byggandet. Kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig nämnd för projektet. Ledningskontoret konstaterar att de totala kostnaderna för såväl bygge och drift kommer att vara kända först efter upphandlingarna och att det är först då, som förutsättningarna finns för att definitivt bedöma om projektet ska förverkligas.

Bitr. regiondirektör Claes Kullberg informerade om bakgrunden och aktuella beslut. Konsult Magnus Larsson, ALMI, sammanfattade bedömningarna om kongressmarknaden och dess samhällseffekter. Avdelningschef Bertil Klintbom, tekniska förvaltningen, informerade om aktiviteter i och tidplanen för byggandet.

Yrkande:
 • Brittis Benzler (v) yrkade att ledningskontorets förslag skulle avslås.

 • Roy Hansson (m) yrkade att ledningskontorets förslag skulle bifallas. Han yrkade dock att det slutliga ställningstagandet (efter upphandlingen av generalentreprenör och driftentreprenör) som skulle föregå beslut om byggstart skulle göras av kommunfullmäktige, i stället för, som ledningskontoret föreslagit, kommunstyrelsen. Frågan om byggstart skulle dock, såsom ledningskontoret föreslagit, avgöras av kommunstyrelsen, under förutsättning av det beslut som kommunfullmäktige fattade.

 • Bror Lindahl (fp) yrkade att ledningskontorets förslag skulle avslås.

 • Eva Nypelius (c) yrkade att ledningskontorets förslag skulle bifallas.

 • Hans-Åke Norrby (mp) yrkade att ledningskontorets förslag skulle bifallas.

 • Jan Lundgren (s) yrkade att ledningskontorets förslag skulle bifallas. Han yrkade vidare att Roy Hanssons ändringsförslag skulle avslås.

Ordföranden ställde proposition på frågan om förslaget skulle bifallas eller avslås och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit förslaget. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för att förslaget skulle bifallas och NEJ för att det skulle avslås. 12 ledamöter röstade ja Ylva Simander (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Roy Hansson (m), Birgitta Eriksson (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). 3 ledamöter röstade nej: Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v) och Bror Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således bifallit det av ledningskontoret utarbetade förslaget.

Ordföranden ställde därefter proposition på Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse att kommunstyrelsen avslagit det.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • I kvarteret Kasernen i Visby ska uppföras en kongresshall enligt den redovisning av investerings- och driftkonsekvenser som framgår av ledningskontorets utlåtande 2003-03-26, under förutsättning att övrig redovisad finansiering från staten och EU:s strukturfondprogram Mål 2 Öarna slutligt medges.
 • Kommunstyrelsen ska vara ansvarig nämnd för uppförande och upplåtelse av kongresshallen till driftorganisation. Kommunstyrelsen får påbörja upphandlingsarbetet.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka möjligheten att erhålla arbetsmarknadspolitiska bidrag från länsstyrelsen, samt undersöka och söka stöd och bidrag från miljöprogram, stiftelser etc.
 • Tekniska nämnden och dess förvaltning får i uppdrag att bistå med erforderlig fackkompetens.
 • Kommunstyrelsens behov av särskilt anslag för de nettodriftkostnader som kongresshallsanläggningen föranleder ska behandlas i kommande års budgetarbete.
 • Byggnadsnämnden får i uppdrag att anpassa detaljplanen i kvarteret Kasernen i Visby för kongresshallsbyggnation.

Register