§ 109 Lokaler för Högskolan

Utskrivet från: http://gotland.se/9271
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 109
Lokaler för Högskolan

AU § 76
KS 2003/0183-68
- Högskolan på Gotland 2003-04-02
- Tekniska förvaltningen 2003-04-04
Högskolan på Gotland har aviserat behov av ytterligare lokaler motsvarande 1 500 kvm (LOA) till höstterminen 2004. En del av behovet föreslås täckas genom nybyggnad i anslutning till Björkanderska magasinet (etapp 2). Högskolan förklarar sig beredd att teckna ett 10-årigt hyresavtal, förutsatt att den får delta i planering och projekteringen av nybyggnaden. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att framlägga förslag till hur lokalbehovet kan tillgodoses, samt utreda och förprojektera en utbyggnad av Björkanderska magasinet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att dels utarbeta förslag till hur Högskolans på Gotland behov av lokaler 2004 kan tillgodoses, dels utreda och förprojektera en utbyggnad av Björkanderska magasinet.

Register