§ 105 Motion. Utredning om färja som kongresshall

Utskrivet från: http://gotland.se/9270
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 105
Motion. Utredning om färja som kongresshall

Au § 72
KS 2002/0467-10
- Motion 2002-0467-10
Torgny Lihnell (mp) har i motion yrkat att frågan om att använda en färja (båt) som "flytande" kongresshall ska utredas som ett alternativ till att den tänkta placeringen av kongresshallen i fastigheten Kasernen 3 i Visby. Kostnaderna skulle, enligt motionen, bli lägre och större flexibilitet nås.

Ledningskontoret hänvisar till kommunfullmäktiges tidigare beslut om kongresshallen, som bygger på förutsättningen att den uppförs i fastigheten Kasernen 3. Att utreda ett nytt alternativ skulle fördröja ärendet och äventyra möjligheterna att erhålla de beslutade bidragen. Motionen föreslås avstyrkas.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkande:
  • Hans-Åke Norrby (mp) yrkade att kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Hans-Åke Norrbys yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.

Register