§ 104 Motion. Folkomröstning om kongresshall

Utskrivet från: http://gotland.se/9269
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 104
Motion. Folkomröstning om kongresshall

AU § 71
KS 2002/0441-10
- Motion 2002-11-04
- Ledningskontoret 2003-03-26

Bror Lindahl (fp) och Mats E:son Hjorth (kd) har i motion hemställt att kommunfullmäktige ska besluta att en folkomröstning ska hållas om "vi skall ha en kongresshall på Gotland eller inte".

Som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga får fullmäktige besluta att synpunkter från medlemmar i kommunen skall inhämtas. Kommunallagen kap. 5 § 34. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning el. dyl. Lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar reglerar själva förfarandet vid folkomröstning. Kommunfullmäktige ska bl.a. besluta om den fråga och de svarsalternativ som ska ställas. Att omröstningen anordnas som ett led i beredningen innebär att den är rådgivande.

Ledningskontoret redogör för fullmäktiges principiella ställningstagande och uppdraget till kommunstyrelsen att utreda frågorna om ägande, drift och finansiering, samt resultatet av ansökningar om ekonomiskt stöd. Kontoret redogör också för de informationsinsatser som gjorts. Utredningsläget är nu sådant att ett förslag kan presenteras. En folkomröstning kan enbart vara rådgivande och skulle fördröja behandlingen och äventyra finansieringen. Ledningskontoret föreslår att motionen avstyrks.

Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkande:

  • Bror Lindahl (fp) yrkade att kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Bror Lindahls yrkande. 14 ledamöter röstade ja: Ylva Simander (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v) Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Roy Hansson (m), Birgitta Eriksson (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). En ledamot, Bror Lindahl (fp), röstade nej: Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.

Register