Information

Utskrivet från: http://gotland.se/9264
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24
INFORMATION
GotSam
Länsstyrelsens, på begäran av regeringen, gjorda komplettering av redovisningen avs. försöksverksamheten med GotSam. (2003-03-24).

Bostadsmarknadsenkät
Länsstyrelsens till Boverket översända uppgifter om bostadsbyggandet perioden 2003-2004. Uppgifterna har inhämtats från Gotlands kommun. Enligt enkäten förväntas ca 275 bostäder påbårjas under 2003 och ca 50 bostäder under 2004. Byggandet 2003 avser i huvudsak bostäder för äldre och studenter. Uppgiften för 2004 bedöms vara osäker. (2003-03-21)

Icke verkställda beslut
Länsstyrelsens rapport över icke verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots behov enligt SoL och LSS. Länsstyrelsen konstaterar att det fortfarande finns personer som inte har erhållit det bistånd de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det gäller framför allt bostäder för äldre. Antalet hat dock minskat kraftigt. Under 2002 har antalet personer som inte erhållit den insats de har rätt till enligt LSS ökat. Det gäller framför allt insatserna kontaktperson och korttidsfamilj. (Beslut 2003-03-31).

Överenskommelse om ferieplatser
Gotlands kommun (ledningskontoret) och länsstyrelsen har träffat överenskommelse om ferieplatser för gymnasieungdomar sommaren 2003. Ca 60 ungdomar beräknas beröras och kommunen ersätts med högst 297 000 kr.
(Dnr 2003/0179-14)

Kommunala delårsrapporter
Skrift om kommunala delårsrapporter; praxis och idéer utgiven av Rådet för kommunal redovisning. (Se även rådets hemsida: www.rkr.a.se)

Elever och Agenda 21
Rapport från en grupp gymnasieelevers undersökning av olika kommuners Agenda 21-arbete. (Brev 2003-03-20)

Protokoll
Centrala samverkanskommitténs protokoll 26 mars 2003.

Register