2003-04-24, §§ 104-132

Utskrivet från: http://gotland.se/9263
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2003-04-24

Register

Regionstyrelsen 2003-04-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Bror Lindahl (fp)
Ylva Simander (s)
Birgitta Eriksson (m)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2003-05-08
Datum för anslags nedtageande 2003-05-30