Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkansforum

Många frågor kräver samverkan över organisationsgränser. Det kan både gälla intern samverkan mellan olika nämnders verksamheter och extern samverkan, det vill säga samverkan med andra myndigheter.

Region Gotland ingår i ett flertal sådana samverkansfora och vi presenterar dem kort här. 

Interna samverkansforum

Medarbetare i flera av Region Gotlands verksamheter möter dagligen människor som elever, patienter, brukare och anhöriga i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt personen inom sin egen verksamhet, men det finns situationer när man behöver hjälpas åt från flera håll för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas och beslutas på ledningsnivå. Kunskap, synsätt och metoder för samarbete kan behöva delas av flera verksamheter för att det ska fungera i praktiken. Då finns Regional samverkans- och stödstruktur.
 

Uppdrag för Regional samverkans- och stödstruktur
Vara dialogpartner och länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.

Skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv kunskapsstyrning genom att:

  • prioritera gemensamma utvecklingsområden, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter med brukarens bästa för ögonen
  • erbjuda långsiktigt stöd för samordnad kunskapsutveckling, implementering av riktlinjer och ny kunskap samt uppföljning och utvärdering
  • kommunicera beslut, kunskap och resultat
  • skapa underlag för politiska beslut.


Kontakt
Verksamhetsledare Regional samverkans- och stödstruktur
Anna Derwinger Hallberg
Telefon: 0498-26 87 94
E-post: anna.derwinger-hallberg@gotland.se

 
 

 

Externa samverkansforum

Blått Centrum Gotland arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland.

Läs mer på Blått Centrum Gotlands hemsida

Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Målet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.

Läs mer
Information om Finsam Gotland

Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att det gotländska näringslivet och andra arbetsgivare ska kunna utvecklas och växa.

Läs mer på kompetensplattform Gotlands hemsida

Samverkan mellan Region Gotland, Polisen och Länsstyrelsen på Gotland som tillsammans med frivilligorganisationer, näringsliv och andra myndigheter arbetar för att:

  • stärka och utveckla det förebyggande arbetet
  • minska brottsligheten
  • öka tryggheten för medborgare och verksamma på ön.

Läs mer
Information om nätverket Tryggare Gotland

RegSam – Gotlands regionala samverkansråd – ska samråda, samverka och informera med målsättning om samsyn och arbete mot gemensamma mål.

Läs mer
Information om RegSam

Riket är indelat i sex sjukvårdsregioner enligt beslut av riksdag och regering. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan inom sjukvårdsregionen utövas genom samverkansnämnden. Region Gotland tillhör Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. Mer information och handlingar finns här: www.sll.se/sthlm-gotland

 

Science Park Gotland hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart.

Läs mer på Science Park Gotlands hemsida

Tillväxtrådet består av breda intressentorganisationer inom näringslivet, ansvariga myndigheter och närmast berörda organisationer.

Läs mer på tillväxtrådets hemsida