Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital delaktighet, digital kompetens och MIK

Regeringen presenterade 2017 en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Bibliotekens uppgift, enligt bibliotekslagen är bland annat att följa den tekniska utvecklingen och öka sin kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

D-kompetens:

 • Förtrogenhet med digitala verktyg och tjänster
 • Förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen
 • Tekniska färdigheter och att använda digitala verktyg och tjänster
 • Medie- och informationskunnighet = kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information  i olika medier och sammanhang
 • Följa den digitala utvecklingen – anställningsbarhet, innovation och konkurrenskraft
 • Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället

Biblioteken spelar en viktig roll för att öka den digitala kompetensen och medie- och informationskunnigheten hos allmänheten. Genom biblioteken ska alla erbjudas förutsättningar för att bidra och delta i det digitala samhället. Biblioteken kan också utveckla kreativa metoder för att uppmuntra till innovativt digitalt och tekniskt skapande. Då kan barn och unga lära sig hur tekniken påverkar samhället och hur de själva kan påverka tekniken.

 

Digitalt först

Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier. Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen (2013:801), verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Medie- och informationskunnighet har därför blivit en allt viktigare kompetens för alla samhällsmedborgare oavsett ålder. Kungliga biblioteket ska samordna de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser. Kungliga biblioteket får också i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. För att genomföra detta digitala kompetenslyft har satsningen tilldelats 25 miljoner årligen under tre år.

Målen med satsningen är att:

 • Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala sammanhang.
 • Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.
 • Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.
 • Genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.

Förslaget baseras på regeringens uttalade önskan om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, Digitaliseringskommissionen, Demokratiutredningen och Medieutredningen. För att kunna genomföra detta krävs kompetensutvecklingsinsatser av bibliotekspersonalen i hela Sverige och detta uppdrag kommer tilldelas regionbiblioteken i nära samarbete med Kungliga biblioteket.

Gotlands länsbibliotek har anställt en projektledare för Digitalt först som deltar i det nationella nätverk som utformar utbildningarna, som genomför utbildningarna för bibliotekspersonalen på Gotland samt stöttar personalen i spridandet av digital kompetens på biblioteken. En viktig del av Digitalt först på Gotland är att inspirera bibliotekspersonalen att arbeta med MIK-aktiviteter för barn och unga.

 

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Digidelnätverket samordnar den nationella kampanjveckan.

Syftet med eMedborgarveckan är att:

 • öka den digitala delaktigheten
 • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
 • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna
 • En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Länsbiblioteket samordnar aktiviteterna under eMedborgarveckan på de gotländska biblioteken.