Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på böcker

Tillgänglighet

Biblioteken ska vara anpassade efter användarnas behov och alla ska ha samma tillgång till bibliotekens lokaler, medier och digitala tjänster. Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

För att biblioteken ska bli tillgängliga fullt ut krävs kontinuerlig utveckling. Gotlands Länsbibliotek stöder folkbibliotekens utveckling att vara tillgängliga för alla genom omvärldsbevakning, nätverkande, utbildningsdagar och i vissa fall ekonomiskt stöd till inköp av hjälpmedel.

Under 2016 utvecklade biblioteken på Gotland en ny tillgänglighetsplan och Länsbiblioteket bistod i arbetet med inspiration, rådgivning och workshops.

Under 2018 introduceras tjänsten Talboken kommer på de gotländska biblioteken som innebär att prenumeranter på dagstidningarnas taltidningar nu kommer att kunna få talböcker skickade direkt till sin internetanslutna talboksspelare. 

Länsbiblioteket ger ut taltidningen "På tal om Gotland" och kan även erbjuda gratis inläsningstjänst

Eftersom MTM ofta inte läser in talböcker av rent lokalt intresse bidrar Länsbiblioteket också till produktionen av flera Gotlandicatalböcker varje år.

Länsbiblioteket samordnar också aktiviteter under den nationella Dyslexiveckan.