Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mångfald och minoriteter

Biblioteken är viktiga aktörer i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald. Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Alla ska kunna ta del av bibliotekens verksamhet och information oavsett språk. Biblioteken ska också vara tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov.

Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland har sedan 2016 en gemensam mångfaldsplan som utgår från diskrimineringsgrunderna. Perspektiv som biblioteken ska ta extra hänsyn till i sitt mångfaldsarbete är: genusperspektivet, hbtq-perspektivet, intersektionellt perspektiv, ickekonfessionellt perspektiv, barn- och äldreperspektiven och tillgänglighetsperspektivet.

Länsbiblioteket stöder bibliotekens arbete med att utveckla den mångspråkiga och interkulturella biblioteksverksamheten genom dialog med biblioteken, samverkan med andra aktörer och genom studiedagar och nätverksträffar. Länsbiblioteket arbetar också för att sprida kunskaper om nationella minoriteter, normkritik, tillgänglighets-, genus- och hbtq-frågor till bibliotekspersonalen.

Mångspråkiga bibliotek

Biblioteken på Gotland fick medel från Kulturrådet för att arbeta med projektet Mångspråkiga bibliotek. Projektet pågick mellan 2017 och 2019 och syftade till att göra biblioteken angelägna och tillgängliga för asylsökande och nyanlända. Flera fokusgruppssamtal har genomförts, uppsökande arbete bedrivits och en mängd aktiviteter på olika bibliotek för och med nyanlända har genomförts, bl a berättarcaféer på flera språk, datakurser på arabiska och persiska, tvåspråkiga sagostunder, filmvisningar på asylboendet av svenska filmer med textning på arabiska och persiska, lättläst bokcirkel, biblioteksvisningar m m. Språkguider har anställts för att tolka vid aktiviteter och hjälpa till med översättningar, affischer på olika språk, genomgång av bokbestånd på olika språk m m. Nya inköp av böcker på olika språk har gjorts. Länsbiblioteket deltog i styrgruppen och handledde projektets medarbetare.

Så många fler

Kultur- och fritidsavdelningen och Gotlands idrottsförbund beviljades medel från EU:s socialfond för kompetensutvecklingsprojektet ”Så många fler”. Personal inom kultur och fritid, GI/SiSU idrottsutbildarna och Röda korset kompetensutvecklades inom integrations-, inkluderings- och mångfaldsfrågor tillsammans med ideella krafter som idrottsföreningar, sociala föreningar och kulturföreningar. Projektet fungerade också nätverksbyggande lokalt. Utbildningsinsatserna skapade gemensamma plattformar lokalt och en mer långsiktig samverkan kring mångfaldsfrågor. Projektet pågick mellan 2016 - 2018 och syftade till att alla våra mötesplatser ska vara tillgängliga och öppna för alla.

Nationella minoriteter

Länsbiblioteket utbildar och sprider information om bibliotekens uppdrag gentemot de nationella minoriteterna och urfolket samer samt ger inspiration till hur personalen aktivt kan arbeta gentemot minoritetsgrupperna.

Låna en gotlänning

Under 2015 startade Länsbiblioteket och Biblioteken på Gotland projektet "Låna en gotlänning" tillsammans med nätverket Gotland för mångfald. Under en månad kunde nyinflyttade låna en eller flera gotlänningar för möten och samtal.

Regnbågshyllor

Länsbiblioteket stöder också upprättandet av Regnbågshyllor med medier för alla åldrar ur hbtq-perspektiv. Numera finns Regnbågshyllor på Korpens bibliotek, Hemse bibliotek och Almedalsbiblioteket.