Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsfrämjande

Arbetet med läsfrämjande är en viktig utvecklingsfråga för folkbiblioteken. Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken särskilt främja litteraturens ställning, allas läsning och tillgång till litteratur. Enligt de nationella målen för läsfrämjande ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Gotlands länsbibliotek samarbetar nära folkbiblioteken för att genom utbildningar och inspirationsdagar förmedla den forskning som görs på området, inspirera till ny praktik, ge nya infallsvinklar och förslag till projekt och metoder för att arbeta läsfrämjande och nå ut bredare.

I Region Gotlands kulturplan får länsbiblioteket uppdraget att sammanställa en regional läsfrämjandeplan tillsammans med skolan och andra aktörer. Länsbiblioteket och folkbiblioteken ska, tillsammans med andra förvaltningar, utarbeta metoder för att öka de vuxnas högläsning för barn. Länsbiblioteket och biblioteken ska i samarbete med andra aktörer stärka och stödja bibliotekens läsfrämjande arbete gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med dyslexi och andra funktionsnedsättningar. Arbetet kommer att påbörjas under senare delen av 2018.

Bokens dag

Länsbiblioteket arrangerar Bokens dag med författarbesök på Wisby Hotell för allmänheten varje höst i samarbete med Almedalsbiblioteket, ABF och bokhandeln Wessman & Pettersson. Medarrangörer är också Clarion Hotel Wisby, OSS Reklambyrå, Gotlands Media och Uppsala universitet - Campus Gotland. Författare 2017 var Moa Herngren, Sara Paborn, Carl Jan Granqvist, Jan Guillou, Anna Jörgensdotter, Johannes Anyuru, Kristoffer Ahlström, Elin Olofsson, Tareq Taylor.

Biblioterapi

Under våren arrangerade länsbiblioteket en utbildningsdag i biblioterapi för bibliotekspersonalen. Under hösten erbjuds personalen ett fördjupningstillfälle. Biblioterapi går ut på att läsa och samtala om det lästa för att utforska, reflektera och få insikter.  Bibliotek kan t ex arrangera biblioterapeutiska bokcirklar med samtal om böcker och centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrande, dödsfall och ensamhet.

Bokcirklar

På bokcirklar.se kan man samtala om böcker med andra läsare, föra läsdagbok, skaffa läsvänner och delta i virtuella bokcirklar. Man kan också använda bokcirklar.se som en virtuell mötesplats för sin fysiska bokcirkel. Bokcirklar.se har gästbloggare och delar ut Stora läsarpriset. Från och med 2017 ansvarar Kultur i Väst, Göteborgs stadsbibliotek, Litteraturbanken och Kultur i Halland – regionbibliotek för verksamheten.