Kontakt

Christina Nilsson
Kontaktperson för "Allas barnbarn"
Telefon: 0705-85 37 89
E-post: christina.nilsson02@gotland.se

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allas barnbarn

Allas barnbarn är ett läsfrämjande samarbete mellan pensionärer, förskolepersonal och bibliotekspersonal. Allas barnbarn vill skapa läslust innan barnen själva kan läsa, stimulera barns språkliga utveckling och samtidigt skapa möten mellan generationer.

Allas barnbarn drivs av Gotlands länsbibliotek och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom Region Gotland samt ABF. Christina Nilsson är kontaktperson och samordnare för samarbetet och håller i studiecirkeln som arrangeras när behov av nya sagoläsare uppstår. Christina svarar också på frågor om barnlitteratur och presenterar gärna nya barnböcker.  Läsaren väljer själv litteratur.

Oftast läser man för en grupp om 3-6 barn, ju yngre barn desto mindre grupp. Hur ofta läsaren kommer till förskolan är individuellt. De flesta pensionärer besöker förskolan ca en timme i veckan, andra besöker förskolan under ett par timmar eller ett par tillfällen i veckan. Allt planeras i samråd med förskolepersonalen. Kontinuitet är en viktig förutsättning likaså att förhinder anmäls i så god tid som möjligt eftersom barnen lätt blir besvikna om besöket uteblir. 

Studiecirkeln

Innan det är dags att ge sig ut till förskolorna genomgår man en kostnadsfri studiecirkel som ger en orientering i förskolans villkor, barns språkutveckling, handledning för val av litteratur m m. Med denna förberedelsekurs fungerar samarbetet bra och sagoläsaren känner sig trygg i den nya miljön. Länsbiblioteket anordnar också löpande träffar för sagoläsarna för ny bokinspiration och för att man ska kunna utbyta erfarenheter med varandra.

Vår viktigaste kurslitteratur är boken ”LÄS OCH BERÄTTA – Handledning för högläsare och berättare som besöker barngrupper i förskola och förskoleklass” av Susanna Ekström.

Historik

Allas Barnbarn startade som ett treårigt nationellt projekt 1999 – 2002 med stöd från Allmänna arvsfonden och i projektgruppen ingick företrädare från pensionärsföreningarna SPF och PRO, studieförbunden SV och ABF samt En bok för alla. Gotland anslöt sig till Allas Barnbarn 2002. På Gotland finns ett väl etablerat samarbete mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,  Kultur- och fritidsförvaltningen och Länsbiblioteket.

Nuläge

Allas Barnbarn hade 2018 ca 15 aktiva läsare på förskolorna på Gotland.  91 lästillfällen har hållits på förskolorna för ca 327 barn. Behov finns nu av en kurs för nya sagoläsare. De flesta läser en gång i veckan, några läser i förskoleklass, de flesta läser för åldersgruppen 3-5 år. Några har mer än en grupp. Många har samma grupp under en termin, men ofta har man reserver bland barnen som får ha sagostund om något av de ordinarie barnen i gruppen är sjuka. Gruppen är för det mesta blandad när det gäller kön men homogen när det gäller ålder.

Hör av dig till länsbiblioteket om du är intresserad av att bli sagoläsare eller är en förskola som önskar sagoläsare!