Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verksamheter för barn och unga

Gotlands länsbibliotek fungerar som ett stöd för utvecklingen av barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten på Gotland genom handledning, inspiration, samverkan, nätverksträffar, projekt och fortbildning.

Länsbiblioteket initierar och driver också utvecklingsprojekt i samarbete med biblioteken och andra aktörer och kulturinstitutioner, ibland tillsammans med andra länsbibliotek.

Förutom personal på folkbiblioteken riktar sig länsbiblioteket också till personal på skolbibliotek, pedagoger i skola, förskola och fritidsgårdar, personal inom barnhälsovården och övriga grupper som arbetar med barn och unga kring läsning, språk, medier och kultur.

Pågående arbete:

  • Allas barnbarn
  • Barnens första bok
  • Bokens dag gymnasiet
  • Läslovsverksamhet
  • Läsmuskler Gotland
  • Bokstart Gotland
  • Språkpåsar