Kontakt

Katarina Petersson
Samordnare Litteratur som konstform
Telefon: 0498-29 90 65
E-post: 
katarina.petersson@almedalsbiblioteket.se

 

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Uppslagen bok mot svart bakgrund

Litteratur

Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande och bildar förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet. Det litterära fältet innefattar många aktörer på Gotland, professionella utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Författare skriver, översättare översätter, bokförlag publicerar, kritiker bedömer, läsarna läser. Bibliotek, studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar litteratur och främjar läsandet.

Litteraturområdet ingår sedan 2015 i kultursamverkansmodellen och ligger på Gotland under länsbibliotekets ansvar i samverkan med andra, exempelvis folkbiblioteken. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera år anordnar Almedalsbiblioteket i samarbete med Länsbiblioteket Gotlands bokmässa tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare och litterära sällskap på Gotland. På Gotland finns Östersjöns författar- och översättarcentrum (ÖFÖC) som är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare från Östersjöregionen.

Under 2017 påbörjade länsbiblioteket arbetet med litteraturen som konstform på Gotland - ett strategiskt arbete som beskrivs i den regionala kulturplanen. Länsbiblioteket har bildat ett samverkansnätverk för aktiva inom litteraturområdet på Gotland. Under hösten 2019 inleds ett arbete med att kartlägga litterära aktörer och deras villkor på Gotland.

Vill du delta i nätverksträffarna för lokala aktörer inom litteraturområdet, kontakta länsbiblioteket!