Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samråd med förslag till detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)


Film med drönare över Vändburg hamn 

Miljö- och byggnämnden har den 26 augusti 2020 gett samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med förslag till detaljplan för rubricerat område (del av fastigheten Hamra Storms 2:4).

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Syftet med planförslaget för Vändburg hamn i Hamra socken är att skapa möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Detta illustreras i ett särskilt gestaltningsprogram.

Samfälligheten Hamra S:4 berörs av förslaget.

Planförslaget med tillhörande gestaltningsprogram, miljökonsekvensbeskrivning, dagvattenutredning finns tillgängligt här på Region Gotlands hemsida, , i biblioteket i Burgsvik och Hemse, samt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 2020-09-07 t o m 2020-09-28.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 VISBY, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 19 oktober 2020. OBS! Förlängd samrådstid.
Ange namn, postadress, e-postadress och ärendenummer (mbn 2020/900 ). När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet. Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

Frågor besvaras av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller e-post: anders.rahnberg@gotland.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN