Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Livsmedelsproduktion är en av Gotlands viktigaste näringar

Fakta och statistik om Gotlands näringsliv

Här finns en stark tradition kring småföretagande, runt 9 500 företag är verksamma på Gotland. Drygt 50 procent är enskilda bolag och övriga juridiska. Vi ligger högt i Sverige med en befolkning där 16 procent är företagare och det startas ungefär mellan 300 och 450 nya företag årligen på Gotland. Av alla län i Sverige har Gotland högst antal företag startade av kvinnor (2019). 

Totalt finns över 10 000 arbetsställen på Gotland. Livsmedelsindustri, besöksnäring, jordbruk, bygg och handel är sedan lång tid tillbaka viktiga näringar.

Gotländska livsmedel

Idag kan man hitta gotländska livsmedelsprodukter i hela Sverige. Den dominerande marknaden för gotländska varor är Mälardalen. De gotländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet.

Besöksnäringen

Inom den växande tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare, runt 900 000 personer årligen, har medfört att många arbetstillfällen och företag växt fram. Även kulturella och kreativa näringar är på framväxt. 

Jordbruk

De betydande produktionsgrenarna på gotländska gårdar är nöt, lamm, gris, fjäderfä och häst. Många av jordbruksföretagen på ön har även verksamheter som ligger utanför den traditionella produktionen. Det handlar ofta om energi, entreprenad, turism samt egen förädling eller försäljning.