Kontakt

Frågor om exploatering och markanvisning

E-post: mark@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående utvecklingsområden

Det finns en stor efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler på Gotland. Vi  planerar  för framtiden och satsar på att utveckla nya så väl som befintliga områden.

Här kan du läsa mer om vad som är på gång. Antingen ligger det nära i tid, en bit framåt i tiden eller är det redan påbörjat. 

Totalt kommer det att byggas cirka 250 lägenheter inom kvarteret Adjutanten. Detaljplanen för området antogs år 2013 och under 2015 påbörjades utbyggnad av infrastrukturen.

Gotlandshem har byggt 84 hyreslägenheter där hyresgästerna började flytta in under hösten 2015. Under 2016 bygger Gotlandshem ytterligare 48 hyreslägenheter inom området.

PEAB Bostad AB har tilldelats mark där det ska byggas trygghetsbostäder eller konventionella hyreslägenheter.

Det finns också ytterligare ett markområde för bostäder där en markanvisning har skett. Byggnation kommer att påbörjas under 2016- 2017.

Här planeras det för bostäder i flerfamiljshus, radhus, småhus och en förskola, samt viss del verksamheter och kontor. Under 2016 har utbyggnad av infrastruktur såsom gator, parker, vatten och avlopp påbörjats.

Totalt beräknas området bebyggas med 200 - 250 bostäder. En markanvisning har genomförts och fyra exploatörer har tilldelats mark inom området. Planerad byggstart blir tidigast hösten 2016.

Exploateringsområdet Såpsjudaren är beläget inom Terra Nova i Visby. Området omfattas av en detaljplan från 1991.

BoKlok har påbörjat byggandet av en första etapp med 25 lägenheter i flerfamiljshus med inflyttning sommaren 2015.

Etapp 2 med ca 25 lägenheter planeras starta hösten 2015. Totalt bedöms exploateringsområdet inrymma ca 80 lägenheter.

Områden planlagda för verksamheter i form av lättare industri. Totalt inrymmer området ca 20 000 kvadratmeter industrimark.

Utbyggnaden av A7-området fortsätter nu för ytterligare ca 180 bostäder i kvarteret Signallottan. Området är beläget i Visbys östra del, inom A7-området öster om Allégatan. Det är centralt beläget cirka 1,5 kilometer från Östercentrum.

Totalt kan cirka 18 500 kvadratmeter BTA byggas i form av flerbostadshus, radhus och stadsvillor.

Planerad exploateringsverksamhet

Här bygger fastighetsbolaget Österled Fastighets AB ett 60-tal studentlägenheter med inflyttning sommaren 2015.

I köpet ingår den fastighet som idag är ett filmgymnasium och för den byggnaden finns en ytterligare byggrätt.

 

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby.

Ett planprogram har antagits för området som gör det möjligt att konvertera nuvarande kontorslokaler till bostäder. Planprogrammet pekar också ut den intilliggande parkeringsplatsen som lämplig för bostadsbebyggelse. Det finns också möjligheter att inom de södra delarna av kvarteret förtäta och omvandla verksamhetslokaler till
bostäder i flerfamiljshus.

En utbyggnad av kvarteret ställer krav på utbyggnad av infrastruktur inom och utom exploateringsområdet. Totalt bedöms området kunna inrymma ytterligare 125-150 lägenheter.

 

 


 

Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i form av industri, vård och kontor. Planläggning av området pågår och exploatering av området kan tidigast starta under 2016.
Preliminärt kan området inrymma 30-50 lägenheter.