Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Exploateringsprocessen

För att genomföra en exploatering så behövs ett antal olika steg både mellan tjänstepersoner och på politiskt nivå, beroende på vilka sakfrågorna är. 

Är du intresserad av att förvärva kommunal mark, läs igenom beskrivningen nedan och fyll i intresseanmälan som du hittar i marginalen till vänster, så hör vi av oss till dig. 

Välkommen med din förfrågan!  

 

Här kan du läsa mer om de olika stegen i exploateringsprocessen. De inblandade är exploatörer och/eller fastighetsägare, regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen vid Region Gotland, andra myndigheter och den beslutande politiska nivån. 

Förstudiefasens olika steg

Exploateringsidé

En idé om exploatering kommer in till Region Gotland. Projektets lämplighet värderas och bedöms enligt en fastställd kriteriemodell.

 

Varje förslag prövas och värderas mot följande 10 kriterier:

 1. Följer förslaget gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och annan fysisk planering?
 2.  Bidrar förslaget till ett effektivt resursutnyttjande när det gäller infrastruktur, markanvändning, service, kommunikationer?
 3. Bidrar förslaget till landsbygdsutveckling och en god geografisk spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en bostad även utanför Visby?
 4. Bidrar förslaget till mångfald på bostadsmarknaden?
 5. Är förslaget av allmänt intresse och/eller påverkar många, exempelvis byggande av skola, vårdinrättning, fritidsanläggning?
 6. Bidrar förslaget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön exempelvis när det gäller VA-lösningar, dagvatten, energi, kulturmiljö, grönstruktur, kollektivtrafik?
 7. Bidrar förslaget till att utveckla den sociala infrastrukturen? Hur påverkas medborgarnas upplevelse när det gäller hälsa, jämställdhet, segregation, trygghet, barnperspektivet, friluftsliv och rekreation?
 8. Vilka konsekvenser kan förslaget ge för den kommunala ekonomin?
 9. Kan förslaget innebära nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt? 
 10. Svarar förslaget upp mot Region Gotlands strävan att skapa en god bebyggd miljö, när det gäller arkitektoniska kvaliteter, förtätning, omvandlingsområden, offentliga miljöer och kommunikationer?
Start-PM
Om förslaget bedöms vara lämpligt görs en översiktlig förstudie, ett stå kallat start-PM. I ett start-PM redovisas bland annat förutsättningar för detaljplan, markanvisning, tidplan, exploateringskalkyl.
Planeringsfasens olika steg
 1. Ett förslag till prioritering av exploateringsförslaget görs med start-PM:et som grund.
   
 2.  Ett beslutsunderlag tas fram som baseras på start-PM och tidigare avväganden. Om projektet är strategiskt viktigt kan projektet tas upp för diskussion och vägledning i exploateringsrådet.
   
 3. Regionstyrelsen beslutar om exploateringsförslagets inriktning, att godkänna exploateringskalkylen och att infoga projektet i exploateringsplanens projektkatalog.
   
 4. Om projektet är prioriterat ger regionstyrelsen samtidigt byggnadsnämnd och teknisk nämnd i uppdrag att genomföra planläggning respektive markanvisning.
   
 5. Byggnadsnämnden genomför planläggning enligt särskild process. Tekniska nämnden genomför markanvisning enligt uppdrag.
   
 6. Regionstyrelsen beslutar att utse exploatör och att teckna markanvisningsavtal.
   
 7. Projektledare bearbetar exploate­ringskalkyl och andra beslutsunderlag, upprättar ett exploateringsavtal och be­reder ärendet inför hanteringen i regionstyrelsen.  
   
 8. Regionstyrelse respektive regionfullmäktige beslutar om att godkänna exploateringsavtal och detaljplan, samt beslutar om budget för nödvändiga kommunala investeringar såsom park, gator och VA.
Genomförandefasens olika steg
 • Ett köpekontrakt för marken upprättas.
   
 • En fastighets­bildning görs liksom utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar och infrastruktur så­ som vatten, avlopp, parker, gator, gång- och cykelvägar.
   
 • Exploatören ansöker om bygglov och genomför aktuellt byggprojekt.
   
 • Alla exploateringsprojekt ska slutredovisas i en PM med en avstämning mot ur­sprunglig exploateringskalkyl och budget. Regionstyrelsen alternativt region­full­mäktige beslutar om att godkänna slutredovisningen.
Driftfasen

När genomförandet av exploateringen är klart övergår projektet i drift- och förvaltningsfasen.

Region Gotland förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och avlopp samt park- och grönområden. Om exploateringen innebär att ansvarig nämnd får ett utökat ansvar för drift och underhåll, ska behovet av utökat anslag för detta beaktas i budgetprocessen. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar byggnader och mark med tillhörande anläggningar.