Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Att driva café tycker vissa är som att bjuda in gäster till sitt eget vardagsrum

Jag vill starta café eller restaurang

Det är mycket att tänka på vid uppstarten av en verksamhet. Den här guiden är en vägledning i vilka tillstånd du kan behöva. Tänk på att varje verksamhet är unik - det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges i den här guiden. Genom att logga in på Verksamt.se hittar du en checklista för det du behöver. 

Om du ändrar verksamhet i en befintlig byggnad behöver du söka bygglov för ändring av verksamhet​. 

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn

I vissa fall tar Region Gotland ut en avgift i samband med en tillståndsansökan eller en anmälan. När du beviljas ett tillstånd eller gör en anmälan kan det innebära att Region Gotland som myndighet är skyldig att bedriva tillsyn på verksamheten. Oftast kan det medföra en tillsynsavgift.

Se avgifter för tillstånd, anmälningar och tillsyn i respektive taxa.

 

Skapa din egen checklista

På Verksamt.se kan du som funderar på att restaurang, café eller gatukök skapa din egen checklista. Genom att svara på ett antal frågor får du fram vad som gäller för dig. 

Checklista för att starta restaurang.  


 

Var ska du ha din verksamhet?

Tänk på att tidigt ordna en lokal, fastighet eller mark för nybyggnation.

Viktigt med lämplig lokal, fastighet eller mark 
För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du först tar reda på om lokalen, fastigheten eller marken är lämplig för verksamheten. 

Det är också viktigt att se om dina planer stämmer överens med vad som är möjligt att göra i förhållande till den nuvarande detaljplanen för området. Det gäller oavsett om du har tänkt bygga nytt eller använda en befintlig lokal.
 

Region Gotlands lokaler och mark
Region Gotland använder tjänsten Objektvision för att presentera ledig mark och lediga lokaler. 


Mer information 
Mark och lokaler

Detaljplaner

Ska du bygga nytt, om eller till eller ändra användningen av en lokal?

Du måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan till Region Gotland om du planerar att:

  • bygga nytt, om eller till
  • ändra planlösning avsevärt
  • ändra så att brandskyddet påverkas
  • installera eller ändra en hiss eller ventilation
  • installera eller ändra vatten eller avlopp (både enskilt och kommunalt)
  • installera eller ändra en eldstad eller rökkanal
  • ändra användningen av en lokal (till exempel om du planerar att ha ett hotell i en lokal som tidigare varit en bostad).

Är du osäker på om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan? Kontakta företagshandläggaren.
 

Särskilda regler för Visby innerstad
För Visby innerstad gäller speciella regler. Det är utökad bygglovsplikt som innebär att även bland annat underhåll, fasadändringar, byte av material och trädfällning är bygglovspliktigt. 
 

Mer information
Bygglov

Söka bygglov i Visby innerstad

Ansökan
E-tjänst

Handläggningstid
Cirka 10 veckor

Kontakt
Företagshandläggare

Avgift
Se avgifter för bygglov.

Ska du sätta upp en skylt eller ljusanordning till din verksamhet?

Skyltar och ljusanordningar kräver bygglov. Du ansöker om det hos Region Gotland
 

Är du osäker på om du behöver bygglov? Kontakta företagshandläggaren.
 

Särskilda regler för Visby innerstad
För Visby innerstad gäller speciella regler. Det är utökad bygglovsplikt som innebär att även bland annat underhåll, fasadändringar, byte av material och trädfällning är bygglovspliktigt. 
 

Anmälan
E-tjänst

Handläggningstid
Cirka fem veckor

Kontakt
Företagshandläggare

Avgift
Se avgifter för bygglov.

Ska du servera alkohol?

Om du planerar att servera alkohol måste du ansöka om serveringstillstånd. För att beviljas serveringstillstånd måste ett antal krav på dig som ansöker och serveringsstället vara uppfyllda. 

Mer information
Serveringstillstånd

Krav för att beviljas serveringstillstånd

Ansökan
E-tjänster och blanketter

Handläggningstid
Cirka fyra veckor

Kontakt
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

Avgift
Beroende på vilken typ av serveringstillstånd du söker tar Region Gotland ut en ansökningsavgift.  Tillsynen på verksamheter som har serveringstillstånd innebär en årlig kostnad. 

Se avgifter för serveringstillstånd.

Eftersom mat ska tillagas och/eller serveras måste du registrera livsmedelsanläggning

Om du ska servera mat måste du anmäla det till Region Gotland. Det kallas även att registrera livsmedelsanläggning. När du ska starta en ny, överta en befintlig, göra en ändring eller upphöra med en livsmedelsverksamhet, ska du skriftligen göra en anmälan eller ansökan om det hos Region Gotland. 

Alla verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument ska registreras. Registrering är en enkel process som börjar med att du anmäler att du ska starta en livsmedelsverksamhet. Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att en komplett anmälan har kommit in till Region Gotland och enheten för livsmedel och alkohol. 

 
Mer information
 
Registrering
 
 
Handläggningstid
Cirka två veckor
 

Avgift
Region Gotland tar ut en registreringsavgift, en årlig administrativ avgift samt avgift för tillsyn av livsmedelsanläggningar.

Se taxa för livsmedelskontroll

Eftersom mat ska tillagas och/eller serveras måste du anmäla och installera fettavskiljare

Alla restauranger, caféer och andra livsmedelsverksamheter måste ha en fettavskiljare. Du måste anmäla installationen till Region Gotland. 

Om fastigheten är ansluten till Region Gotlands ledningsnät handläggs ärendet av vatten- och avfallsenheten på Teknikförvaltningen och det tillkommer ingen avgift.

Om det är ett enskilt avlopp handläggs ärendet av miljö- och hälsoskyddsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen och en handläggningsavgift tillkommer.

Mer information
Fettavskiljare

Anmälan
E-tjänst eller blankett

Kontakt
Vatten och avlopp

Ska du använda brandfarlig vara så som gasol?

Hantering av brandfarlig vara i en publik verksamhet, till exempel hotell och restaurang, kräver tillstånd från räddningstjänsten. Du behöver också anmäla föreståndare och ställföreträdande föreståndare för hantering och förvaring av brandfarlig vara. 
 

Mer information
​Hantering av brandfarlig vara 

Ansökan och anmälan
Blanketter

Handläggningstid
Cirka två veckor

Kontakt
Räddningstjänsten

Avgift
Region Gotland tar ut en avgift för att hantera tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara. Region Gotland genomför också tillsyn av de som har tillstånd. Varje tillsynstillfälle debiteras också en tillsynsavgift.

Se kostnader i taxan.

Ska du ha en reklamskylt, så kallad gatupratare, utanför verksamhetens lokal?

Gatupratare utanför en verksamhets lokal kräver tillstånd från polisen. Att ha gatupratare innebär nämligen användning av offentlig plats.

Du gör ansökan hos polisen och Region Gotland är remissinstans. I normalfallet beviljar inte Region Gotland en sådan ansökan. Gatupratare och reklamskyltar på offentlig plats hindrar framkomligheten och strider därmed mot lagen om tillgänglighet.
 

Mer information
Använda offentlig plats 

Detaljplanlagt område

Anmälan
Blankett

Handläggningstid
Cirka två veckor

Kontakt
Polisen 

Avgift
Polisen tar ut en ansökningsavgift. Region Gotland tar ut en avgift för upplåtelsen av den offentlig platsen.

Se Region Gotlands taxor och avgifter för användande av offentlig plats.

Ska du ha uteservering?

Om du planerar att ha en uteservering måste du ansöka om tillstånd från polisen att använda offentlig plats.

Offentlig plats är alla platser som allmänheten har tillträde till eller som används för allmän trafik. Exempel på offentliga platser är gator, vägar, torg och parker.
 

Mer information
Polisens information om offentlig plats 

Region Gotlands riktlinjer samt kartunderlag till ansökan

Ansökan
Blankett 

Kontakt
Polisen 

Avgift
Polisen tar ut en ansökningsavgift. Region Gotland tar ut en avgift för upplåtelsen av den offentlig platsen.

Se Region Gotlands taxor och avgifter för användande av offentlig plats.

Ska du sälja tobak?

Anmäl försäljning av tobak till tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak i Region Gotland.

Mer information
Försäljning av tobak

Anmälan
E-tjänster och blanketter

Kontakt
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

Avgift
Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobak. Tillsynen innebär en årlig kostnad för dig. 

Se avgifter

Ska du använda köldmedia som finns i bland annat frysrum?

Köldmedia kallas kemikalier som kan transportera kyla. Det finns till exempel i kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar. 

Det är anmälningsplikt och krav på årsrapportering för anläggningar där den totala mängden köldmedia överstiger 10 kg. Anmälning och årsrapportering ska göras till enhet miljö- och hälsoskydd i Region Gotland.

Mer information
Köldmedia

Kontakt
Enhet miljö- och hälsoskydd

Avgift
I samband med årsrapporteringen tar Region Gotland ut en administrativ tillsynsavgift.

Se avgifter i taxan.

Kommer du förändra avloppsvattnets mängd eller din VA-installation?

Om din planerade verksamhet kommer att orsaka en väsentlig förändring av avloppsvattnets mängd kan du behöva uppgradera ditt enskilda avlopp. För att utreda detta ska en anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Om din fastighet är ansluten till det allmänna ledningsnätet kan du behöva anmäla förändrad installation.

Om du inte själv är fastighetsägare vänder du dig till din hyresvärd.

Mer information
Enskilt avlopp

Vatten och avlopp: Bestämmelser och föreskrifter

Vatten och avlopp: Förändringar av installationen

Kontakt
Kontaktformulär teknikförvaltningens kundtjänst

Avgift
Se vatten- och avloppstaxa

Se taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  

Ska du spela musik i verksamhetens lokal?

Om du planerar att spela musik i din verksamhet behöver du musiklicens från STIM och/eller Sami. När du spelar musik i din verksamhet behöver du upphovspersonernas tillstånd - det får du via en musiklicens.
 

Mer information och kontakt
STIM 

Sami 

Ansökan
E-tjänst - STIM 

E-tjänst - Sami 

Tänk på
Buller

Behöver du ha eller ändra abonnemang på sophämtning?

Om inte fastigheten redan har sophämtning, eller om du behöver byta till ett annat abonnemang, vänder du dig till teknikförvaltningens kundtjänst.

Om du inte själv är fastighetsägare vänder du dig till din hyresvärd.

Mer information
Avfall: Att välja eller byta abonnemang för företag

Kontakt
Kontaktformulär teknikförvaltningens kundtjänst

Avgift
Se taxor för sophämtning

ALMI, Science Park Gotland eller företagslotsen

Almi Företagspartner erbjuder gratis rådgivning för både nya och befintliga företagare.

Science Park Gotland vägleder och stödjer entreprenörer som vill förändra och bidra till en mer hållbar värld. 

Företagslotsen kan bland annat hjälpa dig med rätt kontaktuppgifter till handläggare i Region Gotland samt vara ett bollplank. 


Mer information
Almi Företagspartner Gotland 

Science Park Gotland 

Företagslotsen