Kontakt

Upphandlarna, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala och etiska krav

Region Gotland är sedan 2010 med i ett nationellt samarbete där alla Sveriges landsting och regioner ställer samma krav på socialt ansvarstagande på sina leverantörer.

Leverantörernas varor, och tjänster, ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:
 

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s deklaration mot korruption.
     

Genom det nationella samarbetet genomförs regelbundna uppföljningar av leverantörernas arbete och stickprov i produktionen.

Målet är att leverantörerna ska arbeta aktivt med ansvarstagande i samband med produktionen av de produkter som köps in.