Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillståndsguide

Som arrangörer är det viktigt att veta att du måste söka tillstånd inför de flesta evenemang. Tillstånd och myndighetskrav hjälper dig som arrangör att addera kvalité till ditt evenemang samtidigt som besökarna erbjuds en trygg och säker miljö. Guiden är tänkt att hjälpa dig i din planering. 

Tänk på att varje evenemang är unikt - det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges i den här guiden. Du som är arrangör ansvarar för att du har alla tillstånd som behövs och att lagar och regler efterföljs. 
 

Avgifter

Region Gotland tar i de flesta fall ut en avgift i samband med en tillståndsansökan eller en anmälan. Även sådant som tillfällig elanslutning och tillfälligt vattenuttag kan vara avgiftsbelagt. 

Se avgifter för tillstånd, anmälningar och tillsyn i respektive taxa.

 

 

Checklista

Börja med att ta fram din egen checklista. Det kan till exempel vara följande:  tillstånd som behövs
evenemangsplatser
trafiksituation
säkerhet
marknadsföringskanaler
samordning med och/eller information om andra evenemang
transport till, från och på Gotland

Att tänka på

Ett av de viktigaste valen du gör som arrangör är att välja den plats som passar bäst för just ditt evenemang. Det är dessutom en grundläggande förutsättning som behöver klaras av innan du kan gå vidare med andra tillstånd.


Kontakta markägaren
Har du hittat en lämplig plats eller arena för ditt evenemang kontakta markägaren och diskutera evenemanget. Det är viktigt att säkerställa med markägaren att:
 

 • platsen är tillgänglig vid tidpunkten då evenemanget är planerat att äga rum.
 • ditt upplägg följer de eventuella lagar och regler som gäller för platsen.
Kommunala lokaler
Region Gotland har olika lokaler som går att boka. Kanske passar det att ha ditt evenemang i en idrottshall, Ica Maxi Arena eller en aula i en skola? 
 
Kommunal mark

Region Gotland har flera olika platser som kan vara lämpliga för evenemang. För att säkerställa att platsen är ledig samt att den lämpar sig för just ditt evenemang kontakta och stäm av med enheten för mark- och stadsmiljö på Region Gotland. Du når enheten via teknikförvaltningens kundtjänst, knappval tre hos regionupplysningen.

 

Mark som inte ägs av regionen

Om du har hittat en lämplig plats eller arena för ditt evenemang bör du kontakta markägaren och diskutera evenemanget. Det är viktigt att säkerställa med markägaren att:

 • platsen är tillgänglig vid tidpunkten då evenemanget är planerat att äga rum
 • ditt upplägg följer de eventuella lagar och regler som gäller för platsen.
Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Du behöver polistillstånd för att ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst på offentlig plats. Det är ordningslagen som styr vilka tillställningar som behöver tillstånd. Det kan alltså även vara offentlig tillställning på privat mark

Exempel på allmän sammankomst:

 • teater, biografföreställningar, konstutställningar (utomhus)
 • konserter och dansföreställningar
 • demonstrationer
 • cirkusföreställningar
 • politiska möten
 • föreläsningar

Exempel på offentlig tillställning: 

 • marknader
 • festivaler
 • tivoli
 • mässor (utomhus)
 • idrottstävlingar/uppvisningar
 • större fester så som midsommarfirande och valborgsfirande 

Mer information
Allmän sammankomst

Offentlig tillställning

Använda offentlig plats

Ansökan
Allmän sammankomst och/eller offentlig tillställning

Kontakt
Polisen
Tfn: 114 14, telefontid måndag till fredag klockan 13.00-15.00.

Det är tillståndsenheten hos Stockholmspolisen som hanterar samtliga tillståndsansökningar för evenemang på Gotland.

Bygglov
Du behöver ofta bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra ändringar. 
 
Är du osäker? Välkommen att kontakta regionens bygglovsenhet. 
 
Mer information och kontakt
Bygglov
 
 
 
Användande av offentlig plats

Offentlig plats är alla platser som allmänheten har tillträde till eller som används för allmän trafik. Exempel på offentliga platser är gator, vägar, torg och parker. Samma regler kan även gälla privat ägd mark om och när den nyttjas av allmänheten.  

Användande av offentlig plats kräver tillstånd från polisen. Det kan gälla till exempel:

 • placering av scen, skylt eller bord
 • affischering 
 • störande buller
 • insamling av pengar
 • försäljning (när du använder allmän/offentlig plats vid försäljningen) 
   

Ansökan
Använda offentlig plats

Kontakt
Polisen

Teknikförvaltningen i Region Gotland
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Alkoholservering

Om du som arrangör vill servera dina besökare alkoholdrycker krävs nödvändiga tillstånd. Begreppet servering betyder i det här sammanhanget att tillhandahålla alkohol mot ersättning.

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak i Region Gotland svarar på dina frågor och berättar vad som gäller för just ditt evenemang.

 • Alkoholservering får endast ske av den som har serveringstillstånd. Alkoholservering kan ske till slutna sällskap eller till allmänheten.
 • Vid servering av alkohol ska tillredd i tillräcklig omfattning mat kunna erbjudas.
 • Vid servering till slutet sällskap får endast i förväg inbjudna gäster delta. En gästlista ska kunna presenteras god tid innan evenemanget.
 • Det är inte tillåtet att bjuda på alkohol (vid till exempel mingel). Det gäller både slutna sällskap och allmänheten. 

 

Matservering

Om du ska servera mat på ett evenemang som är återkommande, till exempel en årlig konsert, tävling eller fotbollsmatcher, behöver du registrera det hos enheten för livsmedel och alkoholtillstånd i Region Gotland. Det kallas även att registrera livsmedelsanläggning.
 

Om du ska servera mat på ett evenemang som inte är återkommande räcker det att du anmäler det.
 

Mer information
Registrera livsmedelsanläggning

Registrering
E-tjänst

Blankett http://www.gotland.se/images_gui/_/icons/icon_new_win.gif

Kontakt
Enheten för livsmedel och alkohol

 

Försäljning av folköl och/eller tobak

Anmäl försäljning av tobak och/eller folköl. För att få sälja tobak och/eller folköl måste du ha ett egentillsynsprogram. För att få sälja folköl måste du även kunna tillhandahålla mat.

Mer information
Folköl

Tobak

Anmälan
E-tjänster och blanketter

Kontakt
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

 

Brandskydd, tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering. Därför är det viktigt att du som arrangör planerar för säkerhet, hälsa och trygghet. 

I samband med en tillståndsansökan till polisen, till exempel offentlig tillställning eller allmän sammankomst, lämnar räddningstjänsten ofta synpunkter på säkerheten. Du som arrangör kan få rådgivning av räddningstjänsten om säkerhetsåtgärder.

Brandfarlig och explosiv vara (till exempel gasol)
Hantering av brandfarlig och explosiv vara kräver tillstånd från räddningstjänsten. Du behöver också anmäla föreståndare och ställföreträdande föreståndare för hanteringen.

Fyrverkerier
När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan det krävas tillstånd. Det är polisen som ger tillstånd till fyrverkerier. 
 

Mer information
Hantering av brandfarlig och explosiv vara, räddningstjänstens information

Säkra evenemang, räddningstjänstens information

Fyrverkerier, polisens information
 

Ansökan och anmälan
Brandfarlig och explosiv vara

Fyrverkerier

Kontakt
Räddningstjänsten

Polisen

Tävling och/eller uppvisning av fordon på väg

För att få anordna tävling och/eller uppvisning av fordon på väg behöver du tillstånd från länsstyrelsen. 

Mer information och kontakt
Tävling och/eller uppvisning av fordon på väg

Musik

Om du ska arrangera en konsert, festival eller mindre spelning med livemusik behöver du en musiklicens från Stim. Även om det inte är livemusik behöver du ha en licens från Stim för att spela musik offentligt. 

Den som spelar upp inspelad musik i sin verksamhet behöver också en musiklicens med SAMI. 

Om du ska spela musik är det viktigt att tänka på buller. Det finns riktlinjer för vilka ljudnivåer som är ok. I Visby innerstad gäller särskilda regler. 
 

Mer information och kontakt
Stims information om licens

SAMIs information om licens

Buller

Ljudnivåer

Du som arrangör för ett evenemang måste tänka på ljudnivåer. I stadsmiljöer möts många olika intressen som ibland är motstridiga. Det gäller inte minst i Visby innerstad och dess nära omgivning, där nöjesverksamheter och bostäder ligger tätt inpå varandra. Därför finns riktlinjer framtagna för vilka ljudnivåer som ska gälla för musik som spelas vid offentliga tillställningar. 

Mer information och kontakt
Buller

Riktlinjer för högsta ljudnivåer vid offentliga tillställningar i Visby innerstad och dess nära omgivning

El - tillfällig anslutning

Om du som arrangör har behov av en tillfällig elanslutning kontaktar du Gotlands Energi AB, GEAB. Du behöver skicka in en anmälan om tillfällig anläggning till installation@geab.vattenfall.se.

GEAB i sin tur hänvisar vidare till en behörig elinstallatör som utför själva anslutningen.

Tänk på att vara ute i god tid, under perioder är handläggningstiden hos GEAB två veckor. 

Kontakt
Jan Hedlund, GEAB
Tfn: 0498-285285
E-post: installation@geab.vattenfall.se

 

Vatten - tillfälligt uttag

Du kan ansöka om att tillfälligt ansluta dig till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, till exempel vid tillfälliga evenemang och byggen.

Det vatten du förbrukar kommer att debiteras enligt den vattenmätare som Region Gotland sätter upp. Går det inte att sätt upp en vattenmätare kommer du att debiteras ett schablonbelopp.


Mer information
Tillfälligt vattenuttag

Kontakt
Teknikförvaltningens kundtjänst
Tfn: 0498-26 90 00, telefontid måndag-fredag 09:00-15:00, dag före röd dag 09:00-13:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Renhållning och avfall

Som arrangör har du ett ansvar för att hålla rent omkring dig. Markytan ska lämnas städad och fri från avfall när evenemanget är avslutat. Om Region Gotland måste städa upp efter dig, debiterar vi dig som arrangerar.

Sophämtning
Det går att beställa sophämtning av teknikförvaltningen i Region Gotland.

Källsortering
Tänk på att källsortera avfallet. Region Gotland har ställt samman en information om hur man kan källsortera olika typer av avfall. Se länk nedan. 

Mer information
Sophämtning

Sorteringsanvisningar

Kontakt
Teknikförvaltningen
Tfn: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Visby innerstad, botaniska trädgården
Anders Juhlin, tfn 070-4477183
E-post: anders.juhlin@gotland.se  

Visby, utanför muren
Pär Västerlund, tfn 070-4477197
E-post: par.vasterlund@gotland.se

Övriga Gotland 
Sune Melander, tfn 070-4477099
E-post: sune.melander@gotland.se

Toaletter och hygien

Du som arrangör ska se till att det finns tillräckligt antal toaletter för besökarna. Antalet toaletter vid servering ska vara minst en per påbörjad femtiotal gäster. 

Tänk på att boka toaletter i god tid. Föreningar kan hyra mobila toaletter av kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns också privata leverantörer på ön att tillgå.

Om du önskar tömning av toaletter kan du kontakta teknikförvaltningens kundtjänst. 

Mer information
Mobila toaletter, taxa för kultur- och fritidsförvaltningens uthyrning

Kontakt
Kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: bokning@gotland.se

Teknikförvaltningen
Tfn: 0498-26 90 00, telefontid måndag-fredag 09:00-15:00, dag före röd dag 09:00-13:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se