Kontakt

Enheten för hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Peter Bloom
Näringslivsstrateg företagsstöd
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands företagsstöd

Region Gotland avsätter årligen cirka 5 miljoner kronor av regionala utvecklingsmedel till företagsstöd. På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands regionala utvecklingsmedel kommer inga investeringsstöd beviljas tillsvidare.

Coronaviruset - Information till företagare

Här kan du ta del av mer information om att Region Gotland avsatt en miljon kronor för rådgivning till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin.

Här kan du som företagare ta del av information om stödåtgärder, länkar och material avseende det nya coronaviruset

 

Förutsättningar för stöd

Företaget skall ha sitt säte eller bedriva verksamhet på Gotland och får inte vara på obestånd. Företaget skall bedrivas på marknadsmässiga villkor och ha en uttalad ambition och potential att växa på en marknad utanför Gotland, nationellt eller internationellt.

Företag inom Gotlands utpekade styrkeområden besöksnäring samt mat och livsmedel prioriteras.

Stöd beviljas inte för kostnader som avser företagets normala drift eller då ett stöd riskerar att menligt påverka den lokala konkurrensen. Stöd får inte beviljas till fiske- och vattenbrukssektorn samt primärproduktion inom jordbrukssektorn.

Hur och när kan jag söka?

Ansökning görs digitalt på Tillväxtverkets sida minansökan, använd stödformen stöd till investeringar och företagsutveckling. Till ansökan skall senaste årsredovisning samt offerter för all kostnader i ansökan bifogas. Observera att ansökan måste vara Region Gotland tillhanda innan insatsen påbörjas. Information om ansökningsperioder och beslutsdatum finns nedan. Vi rekommenderar att ni läser de allmänna villkor som gäller för respektive stödform, se länkar nedan.

Minansökan, Tillväxtverket

Allmänna villkor investeringsstöd

Allmänna villkor stöd till företagsutveckling

Information om Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

Har du frågor? Kontakta näringslivsenheten så får du vägledning. 

Vad kan jag söka stöd för?

Kan sökas av nystartade företag upp till tre år gamla. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende framtagning av grafisk profil, marknadsföringsmaterial, hemsida och liknande ändamål.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 10 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Stöd kan sökas av företag som vill utveckla befintliga och nya produkter/tjänster som har potential att lanseras på en nationell eller internationell marknad. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende design/ formgivning, framtagning av ritningar, prototyp och beta- versioner eller liknande ändamål.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Stöd kan sökas av företag som gör insatser för att nå nya marknader nationellt eller internationellt. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende marknadsundersökningar, framtagande av marknadsföringsmaterial, e-handelslösningar, deltagande på mässa eller liknande ändamål.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Stöd kan sökas av företag med 2-249 anställda. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens för att utveckla företagets lednings-, produktions- och administrativa processer samt miljö-, jämställdhets- och integrationsarbete. Stöd lämnas inte för kostnader som avser företagets normala drift inom dessa områden.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

 

Stöd kan sökas av företag med 2-249 anställda. Stöd beviljas för köp av extern kompetens för att utveckla företagets hållbarhetsarbete. Exempel på insatser som kan stödjas är förstudier och analyser av företagets arbete inom miljö, jämställdhet och integration.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands regionala utvecklingsmedel kommer inga investeringsstöd beviljas tillsvidare.

Region Gotland använder sedan 2008 investeringsstöd i liten omfattning. Stöd kan sökas vid etablering av större ny verksamhet på Gotland eller expansion av befintlig verksamhet som direkt bedöms generera nya arbetstillfällen eller annan tillväxt på Gotland. Till ansökan skall en affärsplan bifogas som visar på företagets tillväxtpotential. Företag rekommenderas att ta kontakt med Region Gotland innan ansökan. 

Investeringsstöd kan sökas för byggnader eller anläggningar avsedda för stadigvarande användning samt maskiner eller andra fasta inventarier.

Stöd kan uppgå till max 25 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 50 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.