Kontakt

Enheten för hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Thomas Bjuresten
Näringslivsstrateg / Företagsstöd
Telefon: 0498-26 90 39
E-post: thomas.bjuresten@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands företagsstöd

Vid Region Gotland kan du som företagare ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker eller utvecklar ditt företag så att verksamheten blir mer hållbar.

Läs om företag som sökt företagsstöd tidigare

Söka företagsstöd

Företagsstöden ska hjälpa dig och ditt företag att få en långsiktig lönsamhet och hållbar utveckling av verksamheten och vårt Gotland. 
 
Beskrivningen av eran insatts ska tydligt visa: Vad ni vill göra, varför ni vill göra det samt vad ska det ge för resultat.
 
Under frågor och svar här nedanför kan ni läsa om vad ni kan söka för, villkor för att söka m.m.

Ansökan och beslutsdatum

2023
 • Sista dagen för ansökan 2023-12-01 med beslutsdatum 2023-12-19

2024

 • Omgång 1: Sista dagen för ansökan 2024-03-01 med beslutsdatum 2024-03-27
 • Omgång 2: Sista dagen för ansökan 2024-09-01 med beslutsdatum 2024-09-30
Stöden ingår i arbetet för att utveckla Gotland och nå målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”.
 
Viktigt! Läs igenom all information innan ni gör ansökan.
Ansökningar som inte är kompletta kommer att avslås utan beredning.
 

Har du frågor?

Kontakta näringslivsstrateg Thomas Bjuresten på e-post thomas.bjuresten@gotland.se

Frågor och svar

Stöd för Innovation

Utveckling av produkt- och tjänsteinnovationer som bedöms ha en marknad och tillväxtpotential. Insatsen ska vara i ett tidigt skede, innan produkten eller tjänsten lanseras på marknaden.

Omfattar:

 • Investeringar. Ej Fordon samt sådan utrustning som kan användas privat t.ex. dator och mobiltelefon.

  Företag kan beviljas stöd mellan 20 000 och 100 000 kr. Stödet kan lämnas med upp till 35 % av godkända kostnader.
   
 • Konsulttjänster eller köp av tjänster för att:
  Utreda och utveckla produktionsmetoder.
  Utveckla exempelvis nya smaker och produkter.
  Utveckla tjänsteinnovationer.

  Företag kan beviljas stöd mellan 50 000 och 150 000 kr.
  Stödet kan lämnas med upp till 75 % av godkända kostnader.


Stöd för omställning och utveckling

Inom områdena:

 • Kompetens
 • Digitalisering
 • Nå en större marknad

Exempel på omfattning av insatser:

Område: Kompetens

 • Utveckla företagets kunskaper inom affärsledning och ekonomi.
 • Utveckla och tydliggöra sin affärsstrategi.
 • Identifiera företagets kompetensbehov.
 •  Ta fram en kompetensplan för företaget.
 • Stöd i att rekrytera extern styrelseledamot för att få in kompetens och erfarenhet. (ej lön eller arvode)
 • Utveckla företagets kunskaper i ”hur rekrytera rätt” och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Utveckla företagets kunskaper och förståelse att nå och ta hjälp av externt kapital (Privata investerare).
 • Utveckla företagets kunskaper i social och ekologisk hållbarhet för att driva sin omställning.
 • Utveckla företagets kunskaper att nå en internationell marknad för att öka tillväxt.

 

Område: Digitalisering 

 • Förändra sin verksamhet, processer eller organisation genom att använda digital teknik för att skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.
 • Ta fram en digital strategi.
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.
 • Anlita extern kompetens för juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

 

Område: Nå en större marknad – Nationellt/Internationellt

 • Ta fram en strategi för att nå en större marknad nationell och internationellt.
 • Anlita extern kompetens för att göra marknadsundersökningar, nationellt och internationellt.
 • Anlita extern kompetens för att utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning.
 • Utreda behov av patent och IPR
 • Utreda behov av produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet. (Internationellt)
 • Deltagande i mässor för hyra, bygga och driva mäsståndet.

  Konsulttjänster eller köp av tjänst:
  Företag kan beviljas stöd mellan 50 000 och 150 000 kr.
  Stödet kan lämnas med upp till 75 % av godkända kostnader.

  Deltagande i mässor:
  Företag kan beviljas stöd mellan 10 000 och 30 000 kr.
  Stödet kan lämnas med upp till 50 % av godkända kostnader.

Stöd för energiomställning

Konvertering av fordon

Bidra till minskad användning av fossila drivmedel, stärka varumärket och skapa bättre ekonomi i verksamheten.
Konvertering av bensin och dieseldrivna fordon till Biogas eller vätgas.
Företag kan beviljas stöd på maximalt 30 000 per fordon och för 3 till 7 fordon.

Energikartläggning

För att hjälpa små och medelstora företag att ta ett första steg för att få koll på energianvändningen och att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen. Arbetet med energikartläggningen resulterar i många fall i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Konsulttjänster eller köp av tjänst:
Företag kan beviljas stöd mellan 30 000 och 100 000 kr.
Stödet kan lämnas med upp till 80 % av godkända kostnader.

 • Ansökan om stöd måste ha lämnats innan åtgärden påbörjats.
 • Stödet är avsett för små och medelstora företag.
 • Företaget skall ha sitt säte och bedriva sin huvudsakliga verksamhet på Gotland.
 • Företaget ska ha en ambition och potential att växa på en marknad utanför Gotland, nationellt och/eller internationellt.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos företaget följer av kollektivavtal eller är likvärdiga med löner och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal inom branschen.
 • Satsningen ska leda mot målen i Regional utvecklingsstrategi, "Vårt Gotland 2040"
 • Genomfört framtidsdialog vid Almi.
  Dialogen ger er en bättre förståelse för risker och möjligheter kopplat till den globala standarden ISO 26000 samt koppling till relevanta hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Mötet, som är kostnadsfritt, är drygt en timme. Med hjälp av rådgivare går ni igenom områden som ni påverkar eller påverkas av som företag och hjälper er att få en bättre förståelse för risker och möjligheter kopplat till den globala standarden ISO 26000 samt koppling till relevanta hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
  Kontakta Almi Gotland och berättar att ni ska söka företagsstöd och vill få en framtidsdialog. 
  Undantag från genomförandet av Framtids dialog gäller för de sökande som ingår i Science park Gotlands program.
 • Ifylld bilaga ”Hållbart företagande”. Bilagan hittar ni här.
  Här beskriver ni företagets hållbarhet utifrån målen i ”Vårt Gotland 2040”.
  Tänk utifrån var ni befinner er och var ni vill vara, samt vilka hinder ser ni för att nå dit.
 • Då stödet bedöms att snedvrida lokal eller regional konkurrens.
 • Till företag där företaget/ägare/styrelsemedlemmar har skulder till det offentliga (t.ex. skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • Till företag som har varit i konkurs under det senaste året eller är på obestånd.
 • När investeringen avser åtgärder som krävs enligt lag, ex. vissa certifieringar eller tillstånd
 • När investeringen avser utbildning eller annonsering.
 • Till investeringar där vald konsult/leverantör kan anses eller bedömas som jävig.
 • Stöd beviljas inte för kostnader som anses avse företagets normala drift.
 • När insatsen inte bedöms leda till målen i "Vårt Gotland 2040"
 • Stöd kan inte beviljas till fiske- och vattenbrukssektorn.
 • Stöd kan inte beviljas till primärproduktion inom jordbrukssektorn.

Ansökning görs digitalt på Tillväxtverkets sida www.minansökan.se.


Obligatoriska bilagor till ansökan är:

 • En aktuell Affärsplan.
  Rekommendation är att ni verifierar den med Almi Gotland alternativt Science Park Gotland. Mall och information för affärsplan hittar ni här:  Affärsplan - Almi
 • Senaste resultat- och balansräkning samt en resultatbudget för de kommande 2 åren.
  Är det ett nystartat företag bifogas en startbudget.
  Mallar och information hittar du här: Gör en budget för ditt företag - verksamt.se
 • Offerter för alla kostnader i ansökan.
  OBS! Moms är inte en stödgrundande kostnad.
 • Registreringsbevis (Gäller Enskildfirma, Handelsbolag och Kommanditbolag)
 • Ifylld bilaga ”Hållbart företagande”. Svaren ska inte bara omfatta själva insatsen utan en helhetsbild av företagets hållbara ansvarstagande. Bilagan hittar ni här.

 

Observera att ansökan måste vara Region Gotland tillhanda innan insatsen påbörjas. 
Vi rekommenderar att ni går igenom och läser all information under "frågor och samt de allmänna villkoren nedan.

 

Vid delutbetalning:

• Logga in på minansokan.se, välj ”ny ansökan” och sedan ”ansökan om utbetalning”.
• Bifoga kopia på fakturorna.
• Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår 
   att fakturan är betald och till vem.
 
 
Vid slutredovisning/slututbetalning:
 
• Logga in på minansokan.se, välj ”ny ansökan” och sedan ”ansökan om utbetalning”.
• Bifoga slutrapport. Slutrapporten hittar du här.
• Bifoga sammanställning av alla kostnader.
• Bifoga kopia på fakturorna.
• Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår
  att fakturan är betald och till vem.
 

Dokument

Bilaga 1                                                                      2023-08-01

Allmänna villkor för stöd enligt:
SFS 2022:1468 om statligt stöd för att regionalt främja företag.
SFS 2022:1467 om statligt stöd till regionala investeringar.

1. Tillämpningsområde

Villkoren gäller, såvida inte annat följer av förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag eller förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar, Region Gotlands beslut om stöd eller utlysningstext. Villkoren gäller för beviljade stöd som beslutats från och med den 1 april 2023.

2. Beviljat stöd

Region Gotlands beviljade stöd avser finansiering av en angiven stödnivå (%) av stödmottagarens stödberättigande kostnader för att genomföra den i beslutet angivna insatsen.

Stödmottagaren är ansvarig för att stödet endast används för att täcka kostnader för stödändamål som anges i beslutet. Stödets maximala belopp anges i beslutet.
Om investeringen och redovisningen inte görs inom i beslutet angiven tidsram, utbetalas inget stöd.

3. Utbetalning och Rapportering

I samband med ansökan om utbetalning ska stödmottagaren rapportera i enlighet med Region Gotlands anvisningar. Tidpunkt för rapportering och ansökan om utbetalning framgår av beslut om stöd.

Vid delutbetalning:
Logga in på www.minansokan.se, välj rutan ”Logga in” uppe till höger (på samma sätt som vid ansökan). Välj sedan ”Söker du stöd till ditt företag?”.
Här kommer du att se dina ärenden, både pågående och avslutade.
Klicka på ”Ansök om utbetalning”.  Under ”Rapporterade kostnader” fyller du i de kostnader som du ska redovisa (exkl. moms).
Bifoga kopia på fakturorna. (”Lägg till dokument”).
Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår att fakturan är betald, av vem och till vem.
Under konto för utbetalning anger du vilket Bankgiro eller Plusgiro dit stödet ska betalas ut. (Måste vara registrerat på stödmottagaren)
Ansökan om delutbetalning ska signeras av behörig firmatecknare.
Utbetalning av stöd görs när Region Gotland län har granskat och godkänt stödmottagarens ansökan om utbetalning.

Vid slutredovisning:
Logga in på www.minansokan.se, välj rutan ”Logga in” uppe till höger (på samma sätt som vid ansökan). Välj sedan ”Söker du stöd till ditt företag?”. Här kommer du att se dina ärenden, både pågående och avslutade.
Klicka på ”Ansök om utbetalning”. Under ”Rapporterade kostnader” fyller du i de kostnader som du ska redovisa (exkl. moms).
Bifoga kopia på fakturorna. (”Lägg till dokument”).
Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår att fakturan är betald, av vem och till vem.
Bifoga Slutrapport. (”Lägg till dokument”).
Slutrapporten hittar ni på Region Gotlands företagsstöd - Region Gotland.
Under konto för utbetalning anger du vilket Bankgiro eller Plusgiro dit stödet ska betalas ut.
Ansökan om slututbetalning skall signeras av behörig firmatecknare.
Utbetalning av stöd görs när Region Gotland län har granskat och godkänt stödmottagarens ansökan om utbetalning.

För att stödet ska betalas ut krävs att

 • läges- respektive slutrapport och ansökan om utbetalning har lämnats in i tid
 • insatsen har genomförts i enlighet med beslutet
 • kostnaderna som redovisas i ansökan om utbetalning är stödberättigande
 • Region Gotland har fått eventuella kompletteringar som begärts
 • stödmottagaren inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen om olagligt statsstöd

Sista punkten gäller dock inte om stödet har beviljats såsom stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd)[1].

Region Gotland kan besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om stödmottagaren genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha förstått det
 • om stödmottagaren inte har följt villkoren för stödet

4. Stödberättigande kostnader och kostnadsredovisning

Prövning om en kostnad är stödberättigande görs i samband med Region Gotlands granskning av ansökan om utbetalning. Region Gotland har alltid rätt att begära in underlag eller specifikationer för att avgöra om en kostnad är stödberättigande.

Kostnader är stödberättigande om de:
1. har uppkommit för att genomföra insatsen och har uppkommit under den tidsperiod som framgår av Region Gotlands beslut,
2. är skäliga,
3. är betalda,
4. uppfyller de villkor som angetts i Region Gotlands beslut och
5. kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.

Stödmottagaren ska följa tillämpliga bokföringsbestämmelser. Den stödgrundande insatsen ska vara särredovisad från den övriga verksamheten.

För att mervärdesskatt ska utgöra en stödberättigande kostnad förutsätts att den utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren. Mervärdesskatt utgör en slutlig kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående mervärdesskatt. Det är stödmottagarens skyldighet att kontrollera om mervärdesskatt utgör en slutlig kostnad för insatsens verksamhet. Om Skatteverket senare fattar beslut om att stödmottagaren omfattas av skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen för den verksamhet som avses i det aktuella beslutet om stöd ska stödmottagaren återbetala stöd som felaktigt utbetalats.

5. Inköp

Upphandling ska ske enligt gällande lagstiftning. Om stödmottagare inte är bunden av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) ska inköp göras på ett affärsmässigt sätt. Konkurrensmöjligheter ska utnyttjas och anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens på lika villkor kan uppnås. Upphandlingen eller inköpet ska dokumenteras och kan komma att kontrolleras.

6. Ändrade förutsättningar

Stödmottagaren ska snarast möjligt informera Region Gotland skriftligen om förutsättningarna för insatsen ändras och i förväg inhämta Region Gotlands godkännande. Det gäller exempelvis om insatsen upphör eller avbryts, ändring av insatsens inriktning jämfört med beslut, förändringar avseende budget inklusive finansiering, direkt eller indirekt ändring i äganderätten till verksamheten, behov av anstånd med rapportering eller annan väsentlig ändring.

7. Informationsansvar

Information om Region Gotlands finansiering ska alltid framgå när stödmottagaren informerar om insatsen offentligt samt med Region Gotlands Logga på hemsida samt Entrén till verksamheten/Företaget.

8. Rätt för Region Gotland att sprida information från och om insatsen

Tillväxtverket har rätt att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från insatsen samt även rätt att i övrigt sprida information från och om insatsen, dock under förutsättning att uppgifter som omfattas av sekretess inte röjs.

9. Uppföljning och utvärdering

Under genomförandetiden, och tio (10) år efter beslutet om slututbetalning, har Region Gotland eller person som är utsedd av Region Gotland rätt att följa upp och utvärdera stödet. Stödmottagaren ska tillhandahålla material och uppgifter i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

10. Revision och handlingars tillgänglighet

Under projekttiden, och tio (10) år från det att stödet slutligt har betalats ut, har följande organ rätt att granska, revidera, följa upp och utvärdera projektet

 • Region Gotland
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • Europeiska revisionsrätten
 • person som är utsedd av något av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i projektet, till exempel ekonomiska eller tekniska förhållanden. Stödmottagaren ska därför spara alla handlingar som rör projektet och ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

11. Återbetalningsskyldighet och återkrav

Beviljat stöd kan helt eller delvis omprövas, upphävas eller återkrävas om:

 • den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp.
 • stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.
 • stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats för.
 • eller att villkoren för stödet inte har följts.

Om återbetalningsskyldighet föreligger kommer Region Gotland fatta beslut om återkrav. Ränta kommer att utgå från och med en månad efter beslutet om återkrav med en räntesats som motsvarar statens utlåningsränta plus två procentenheter, såvida inte annat framgår av Region Gotlands beslut om återkrav.

Om stödet visar sig utgöra ett olagligt statligt stöd kommer Region Gotland att kräva tillbaka beloppet och ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.


[1]  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska Unionens funktions rätt på stöd av mindre betydelse